Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 1/2021, ročník 88


Editorial / Editorial

Úvodník

Úvodník

Původní práce / Original papers

Kyselina tranexamová snižuje výskyt heterotopických osifikací po primární elektivní TEP kyčelního kloubu

Tranexamic Acid Reduces the Incidence of Heterotopic Ossifications after Elective Primary Total Hip Arthroplasty

Přínos provedení mikrofraktur acetabula při artroskopické terapii chondrálních defektů u femoroacetabulárního impingement syndromu: dvouleté výsledky multicentrické prospektivní randomizované studie

Benefits of the Acetabular Microfracture Technique in Arthroscopic Treatment of Chondral Defects in Femoroacetabular Impingement Syndrome: Two-Year Results of a Multicenter Prospective Randomized St

Příčiny odkladu operace u zlomenin proximálního femuru a jak ovlivňují mortalitu: zkušenost traumacentra 1. stupně

Causes for Delay to Surgery in Hip Fractures and How It Impacts on Mortality: a Single Level 1 Trauma Center Experience

Minimálně invazivní stabilizace sakroiliackého skloubení

Minimally Invasive Sacroiliac Joint Stabilization

Rotační stabilita kolenního kloubu 2 roky po rekonstrukci anterolaterálního ligamenta společně s rekonstrukcí LCA: biomechanická studie

Rotational Stability of the Knee Joint 2 Years after the Anterolateral Ligament and ACL Reconstruction: Biomechanical Study

Batolecí zlomeniny - Toddler´s Fractures: vymezení pojmu, rozdíly v  diagnostickém a terapeutickém přístupu

Toddler´s Fractures: Definition, Differences between the Diagnostic and Therapeutic Approach

Strednedobé výsledky ultra-krátkeho anatomického drieku Proxima: analýza 130 prípadov

Mid-Term Results of Proxima Ultra-Short Anatomical Stem: Analysis of 130 Cases

Je alograft šlachy m. peroneus longus vhodnou alternativou pro rekonstrukci předního zkříženého vazu: srovnávací studie

Is Peroneus Longus Allograft Good Alternative for Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: a Comparison Study

Rtg vyšetření bezprostředně po repozici zlomeniny zvyšuje spolehlivost Pauwelsovy klasifikace

Direct Radiography Following Fracture Reduction Improves the Reliability of Pauwels Classification

Kazuistika / Case report

Individuální titanová acetabulární komponenta vyrobená 3D tiskem: výhody a  limity použití

Custom-Made 3D Printed Titanium Acetabular Component: Advantages and Limits of Use

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

Zápis ze schůze Výboru ČSOT
8. 12. 2020, on-line meeting 14.00 - 15.30 h

Zápis ze schůze Výboru ČSOT
konané dne 9. 2. 2021 v 15.00 h videokonferenčně


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče