Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 2/2021, ročník 88


Původní práce / Original papers

Koncentrace kyseliny hyaluronové v synoviální tekutině jako ukazatel závažnosti a stupně postižení u pacientů s gonartrózou

Concentration of Hyaluronic Acid in Synovial Fluid as an Indicator of Severity and Degree of Impairment in Patients Suffering from Gonarthrosis

Korekce valgózní deformity kolena u dětí pomocí hemiepifyzeodézy: retrospektivní analýza

Correction of Valgus Knee Deformity by Hemiepiphyseodesis: a Restrospective Analysis

Simultánní oboustranné femorální osteotomie u neurogenních kyčelních instabilit: studie proveditelnosti

Simultaneous Bilateral Femoral Osteotomies in Neurogenic Hip Instability: a Feasibility Study

Fraktura orbity v dětském věku

Orbital Fractures in Children

Diagnostika, terapie a komplikace luxace kolenního kloubu: retrospektivní studie

Diagnosis, Treatment and Complications of Knee Dislocation: a Retrospective Study

Porovnání účinnosti různých koncentrací sodné soli Diclofenacu (1,16 % vs 2,32 %) při fonoforéze u pacientů s osteoartrózou kolenního kloubu: randomizovaná dvojitě zaslepená řízená studie

Comparison of the Efficacy of Different Concentrations of Diclofenac Sodium Phonophoresis (1.16% vs 2.32%) in Patients with Knee Osteoarthritis: a Randomized Double-Blind Controlled Trial

Reoperace plastik LCA v našem souboru

Revision ACL Reconstruction in Our Study Population

Porovnání klinických projevů a sérových parametrů u kultivačně pozitivních a kultivačně negativních dětí při septické artritidě a akutní osteomyelitidě

Comparison of Clinical Features and Serum Parameters of Culture-Positive Children with Culture-Negative Children in Septic Arthritis and Acute Osteomyelitis

Miniinvazivní operace hallux valgus: první zkušenost

Minimally Invasive Hallux Valgus Surgery: First Experience

Zajištěné hřeby zvyšují tuhost fixace zlomenin krčku femuru vlivem laterálního rozložení zatížení: studie na kadáveru

Interlocked Pins Increase Strength by a Lateral Spread of Load in Femoral Neck Fixation: a Cadaver Study

Umístění dlahy ovlivňuje tlak na n. axillaris při deltoideopektorálním přístupu

Plate Positioning Affects the Pressure on the Axillary Nerve Following a Deltopectoral Approach

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

Zápis ze schůze Výboru ČSOT
konané dne 6. 4. 2021 videokonferenčně


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče