Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 3/2021, ročník 88


Původní práce / Original papers

Koreluje CCD úhel naměřený ve standardní AP projekci se skutečným anatomickým tvarem proximálního femuru?

Does the Femoral CCD Angle Measurement in a Standard AP Projection Correlate with the True Anatomical Shape of the Femur?

Aplikace anabolických steroidů s vitaminem D v časné fázi léčby polytraumatizovaných pacientů - slepá ulička?

Administration of Anabolic Steroids in Combination with Vitamin D in the Early Stage of Treatment of Polytrauma Patients - a Dead End?

Efekt jednorázového podání kyseliny tranexamové při rekonstrukci předního zkříženého vazu hamstringy: randomizovaná klinická studie

Effect of a Single Dose of Tranexamic Acid Administered during Anterior Cruciate Ligament Reconstruction Using Hamstrings: a Randomized Clinical Study

Výsledky léčení pacientů se zlomeninou acetabula s použitím samostatného modifikovaného Stoppa přístupu nebo v kombinaci s přístupem k lopatě kyčelní: 10 let zkušeností

Outcome for Patients with Acetabular Fractures Treated Using Only Modified Stoppa Approach or in Combination with Iliac Wing Approach: 10-Year Experience

Laterální zamčená dlaha proximálního femuru vs. krátký proximální femorální hřeb pro léčení AO/OTA 31 A3 intertrochanterických zlomenin: retrospektivní klinická studie

Proximal Femoral Lateral Locking Plate versus Short Cephalomedullary Nails for Treating AO/OTA 31 A3 Intertrochanteric Femoral Fractures: a Retrospective Clinical Study

Záleží na metodě fixace zadního maleolárního fragmentu u trimaleolární zlomeniny?

Does It Matter the Fixation Method of The Posterior Malleolar Fragment in Trimalleolar Fractures?

Artroskopie I. metatarzofalangeálního kloubu - soubor 36 po sobě jdoucích případů

First Metatarsophalangeal Joint Arthroscopy of 36 Consecutive Cases

Zpětná vazba a systém analýzy pro zlepšení částečného zatěžování a kostního hojení po zlomeninách a osteotomiích dolní končetiny: technická poznámka

Feedback and Analysis System to Improve Partial Weight Bearing and Bone Healing Following Fractures and Osteotomies of the Lower Limb: Technical Note

Vliv sádrového obvazu na spolehlivost RUST a mRUST skórovacích systémů

The Effect of Plaster of Paris on Reliabilities of RUST and mRUST Scoring Systems

Nedopusťme, aby se naše operační sály staly pouští

Don´t Let Our Operating Theatre to Be Desert

Kazuistika / Case report

Intramedulárna osteosyntéza suprakondylickej zlomeniny femuru u pacienta s achondropláziou. Malý rozmer obmedzuje

Intramedullary Nailing of Supracondylar Femoral Fracture in Patient with Achondroplasia. Small Size Matters

Vzácný případ tuberkulózní tenosynovialitidy ruky a zápěstí: kazuistika

A Rare Case of Flexor Tenosynovitis Due to Tuberculosis in Hand and Wrist: a Case Report


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče