Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Kazuistika / Case report

ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL.,
74, 2007, p. 349

Cievne a neurologické komplikácie suprakondylických zlomenin humeru u dětí

Vascular and Neurological Complications of Supracondylar Humeral Fractures in Children

J. MASÁR
Ortopedicko-traumatologická klinika JLF UK a MFN Martin, Slovenská republika
SUMMARY

The author reports two cases of pediatrie patients with supracondylar humeral fractures complicated by concomitant vascular injury. One of the patients also presented with neurological symptoms from compression of the ulnar and median nerves.

In the case of vascular injury only, it was necessary to resect a 1-cm segment of the brachial artery which was throm-bosed due to intimal disruption. In the other case, surgery was not indicated immediately; however, liberation of the nervus ulnaris and nervus medianus was later required because of nerve compression by the scar and bone.

The author considers the exact diagnosis, precise reduction and stable fixation of a fracture to be most important for a good outcome of treatment. Any associated vascular injury is indicated for surgery only after a thorough diagnostic consideration, and may not be needed in every case. The most decisive factor is the clinical presentation. Injury to the nerve system is indicated for surgical treatment at a later period, at 3 months post-injury at the earliest.

Key words: supracondylar humeral fracture, thrombosis of the brachial artery, injury to the nervus ulnaris and nervus medianus, surgical treatment.

Práce byla přijata 12. 3. 2007.

Celá stať v dokumentu PDF

Zpět


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče