Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL.,
74, 2007, p. 359

Zpráva ze zasedání redakční rady časopisu

Přítomni: Prof. MUDr. Oldřich Čech, DrSc, doc. MUDr. Valér Džupa, CScprof. MUDr. Pavel Haninec, Ph.D., doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc, prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc, doc. MUDr. Pavel Janíček, CSc, doc. MUDr. Karel Karpaš, CSc, doc. MUDr. Martin Krbec, CSc, prof MUDr. František Makai, DrSc, doc. MUDr. Jozef Masár, Ph.D., prof. MUDr. Zdeněk Matějovský, DrSc, doc. MUDr. Ivan Múller, CSc, doc. MUDr. Stanislav Popelka, CSc, prof MUDr. Peter Simko, CSc, doc. MUDr. Tomáš Trč, CSc, doc. MUDr. Pavel Vavřík, CSc, prof. MUDr. Jozef Vojtaššák, CSc, prof MUDr. Peter Wendsche, CSc, PhDr Lubomír Houdek, K Blažková, K Tichá.

1) Úvod (prof. Čech)

Schůzi zahájil prof. Čech. Poděkoval nakladatelství a členům redakční rady za dobrou spolupráci v roce 2006. Konstatoval, že došlo ke zkvalitnění časopisu, každé číslo se rozšířilo o 8 stran. Objevuje se v něm méně chyb. Je dostatečně velký výběr prací. Velkým problémem nadále je uvádění vzájemných citací z časopisu ACTA - je nutno se na tento problém zaměřit. Časopis je zaregistrován do Web of Science IS I, což je první krok k získání registrovaného IF. Pro získání IF je časopis sledován po dobu 1-2 roky. Časopis je v ekonomické rovnováze.

2) Slovo nakladatele (PhDr. Houdek)

Časopis prosperuje, počet předplatitelů mírně narůstá. V přípravě jsou další Suplementa. Každý předplatitel získá jeden výtisk zdarma. Došlo ke zlepšení uvádění vzájemných citací.

3) Kontrola zápisu (doc. Krbec)

Byl zkontrolován zápis z poslední redakční rady v roce 2006, úkoly byly splněny.

Jako nejlepší práce za rok 2005, oceněná Zahradníčkovou cenou, byla komisí ve složení prof. Čech, prof. Sosna, prof. Matějovský, prof. Koudela a prof. Vojtaššák vybrána práce autorů: Pokorný, D., Jahoda, D., Tomaides, J., Vavřík, P., Landor, I., Sosna, A.: SEDMILETÉ KLINICKÉ ZKUŠENOSTI S NÁHRADOU KOLENNÍHO KLOUBU SVL. Acta Chir. orthop. Traum. Čech., 72, č. 5, 2005.

Cena byla předána autorům na tradičním podzimním kongresu Ortopedické kliniky IPVZ Na Bulovce v listopadu 2006.

4) Zpráva o stavu časopisu za rok 2006 (doc. Krbec)

Úspěšně funguje předávání do databáze MEDLINE a Excerpta Medica.

Byla předána Zahradníčkova cena na tradičním podzimním kongresu Ortopedické kliniky IPVZ Na Bulovce v listopadu 2006.

Zlepšila se úroveň prací po formální i obsahové stránce.

Je snaha, aby publikovali mladí autoři.

Je nutno zlepšit práci recenzentů, věnovat se recenzím naplno a včas je odevzdávat. Je vytvořen nový dvoustránkový recenzní formulář, který usnadní recenzentům práci. Okruh recenzentů se díky ne zcela odpovídající práci zúžil. Na podkladě recenzního řízení je stále odmítáno nebo zasláno k přepracování cca 60 % prací. Apelujeme na autory, aby zvýšili počet uváděných citací článků ACT, které vyšly zejména ve dvou předchozích letech.

Byla předložena tabulka publikovaných prací v časopise ACTA za rok 2006, celkem 52 prací (původní práce - 35, kazuistika - 5, souborný referát - 9, doškolování - 3). Nejplodnější byla 1. ortopedická klinika, LF UK, FN Motol, Praha - 4 práce a Ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc - 4 práce. Byla publikována řada zahraničních prací z renomovaných zahraničních pracovišť. Naopak, bylo málo publikací ze Slovenska.

5) Finanční situace časopisu a inzerce (prof. Čech, PhDr. Houdek)

Prof. Čech poděkoval dr. Houdkovi za spolupráci. Finanční situace časopisu je příznivá. Mohla být i finančně oceněna vítězná práce Zahradníčkovy ceny, a to částkou 50 tis. Kč pro vítěze. Do budoucna se připravuje i finanční ocenění recenzentů, odměna by se recenzentům vyplácela asi 2x za rok, ne za každou recenzi zvlášť. Nakladatelství vytiskne Suplementa bez další finanční podpory, každý předplatitel získá jeden výtisk zdarma. I nadále je každý rok sváděn velký boj při získávání finanční podpory, ale vždy se zatím situace vyřešila a i nadále věříme v dobrou spolupráci. Slečna Blažková dodala, že počet předplatitelů narůstá a zájem o reklamní inzerci v časopise mají spíš firmy ortopedického charakteru než firmy farmaceutické. Inzerující firmy hodnotí časopis velmi kladně. Dotace od ministerstva zdravotnictví pro rok 2006 byla 180 tis. Kč, pro následující rok bude poskytnuta ve výši 100 tis. Kč.

6) Časopis a vědecké databáze, impact faktor (prof. Čech, doc. Krbec)

Pokračuje úspěšné předávání do databáze MEDLINE a Excerpta Medica - celosvětová prezentace prací.
Časopis přihlášen do Web of Science ISI (získání impact faktoru), každé nové číslo je okamžitě odesíláno na tuto instituci, v současné době probíhá evaluace, zprávu o výsledku evaluace lze očekávat do konce roku 2007.

7) Informace o stavu distribuce na Slovensku (prof. Makai)
vNa Slovensku probíhá i nadále snaha distribuce časopisu ACTA a získání většího počtu předplatitelů. Přihlásit se lze např. přes elektronickou přihlášku stejně jako i v minulém roce. Stále je vyvíjena snaha doporučovat, aby lékaři odebírali časopis. Prof. Čech a doc. Krbec upozornili, že je nutno zvýšit publikační činnost slovenské strany (pouze jedna práce v roce 2006).

8) Zahradníčkova cena za rok 2006 - návrh komise

Členové: prof. Čech, prof. Sosna, prof. Matějovský, prof. Koudela, prof. Makai, doc. Kokavec; proběhl návrh na rozšíření komise o prof. Wendscheho. Hlasování komise bude korespondenční, každý člen navrhne 3 práce s ohodnocením 1-3 body. Nejlepší práce bude vyhodnocena v co nejbližším termínu. Předání ceny se plánuje na Národním kongresu ČSOT v Brně.

9) Návrh na úpravu složení redakční rady

Novým členem redakční rady byl navržen doc. MUDr. David Pokorný, Ph.D. z Ortopedické kliniky 1. LFUK v Praze. Jméno každého člena by se mělo alespoň jednou v roce objevit v časopise ACTA.
Žádné další návrhy na nové členy nepadly. Z pléna vzešel dotaz neomluveným nezúčastněným členům, zda chtějí i nadále setrvat v redakční radě časopisu ACTA. Řešení problému je delikátní.

10) Různé

V diskusi uvedl prof. Janeček, že každý přednosta kliniky by si měl ověřit, zda mají práce vycházející z jeho pracoviště uvedeny vzájemné citace článků uveřejněných v časopise ACTA, dále navrhl do komise pro udílení Zahradníčkovy ceny prof. Wendscheho za obor traumatologie. Doc. Krbec a prof. Čech vznesli návrh o možném formálním připojení České spondylochirurgické společnosti k Actům, zda a o možné formě se debatovalo. Proběhla živá diskuse na toto téma s různými návrhy, nepadlo žádné zásadní rozhodnutí. Řešení je v kompetenci výboru ČSOT.

11) Závěr

Členové redakční rady by měli vyvíjet aktivitu usilující o zkvalitnění časopisu po všech stránkách. Klást důraz na recenze a uvádění citací článků z ACT za poslední dva roky. Práce, které odcházejí z pracovišť recenzenta by měly být zpracovány zcela bezchybně dle pokynů pro autory. Je třeba se zaměřit na složení redakční rady. Někteří členové se neúčastnili opakovaně zasedání. Není známo, zda chtějí i nadále setrvat v redakční radě časopisu ACTA. Prof. Čech zdůraznil, že je to velmi citlivá záležitost.

Prof. Čech poděkoval všem členům za účast, vyjádřil potěšení nad dobrou spoluprací s nakladatelstvím Galén a popřál všem šťastný návrat.

Prof. MUDr. O. Čech, DrSc., vědecký sekretář

Doc. MUDr. Martin Krbec, CSc. vedoucí redaktor

Přílohy:
Počet prací v časopisu ACTA za rok 2006
Pracoviště Původní práce Kazuistika Souborný referát Doškolování Celkem
1. Ortopedická kl., 1. LF UK, Motol 3   1   4
Ortopedická kl. Dětí a dospělých, 2. LF UK a FN Motol, Praha 2       2
Spondylochirurgické oddělení, FN Motol, Praha 2 1     3
Ortopedická kl. IPVZ a 1. LF UK a FN Na Bulovce, Praha 1       1
Anatomický ústav 3. LF UK, Praha       1 1
Centrum pro integrované studium pánve, 3. LF UK, Praha 1   1   2
I. Ortopedická klinika LF MU, FN u Sv. Anny, Brno 1   1   2
Klinika traumatologie LF MU, Úrazová nemocnice Brno       1 1
Klinika dětské radiologie FN Brno 1 1     2
Klinika dětské chir., ortop. a traumat., FN Brno 1       1
Ortopedické oddělení, Nemocnice Pelhřimov 1       1
Ortopedické odd., Krajská nemocnice Liberec 1       1
Ortopedicko-úrazové odd., Nemocnice Kladno 1       1
Klinika dr. Pírky, s. r. o., Mladá Boleslav       1 1
Neurocentrum, Krajská nemocnice Liberec 1       1
Ortopedické odd. FNsP Ostrava-Poruba 1       1
Ortopedicko-traumatologické odd. Slezské nemocnice, Opava   1     1
Ortopedická kl., LF UK a FN Hradec Králové 3       3
Radiodiagnostická klinika LF UK a FN Plzeň 1 1     2
Klinika ortop. a traum. pohyb, ústrojí FN Plzeň 1       1
Ortopedická kl. LF UP a FN Olomouc 3   1   4
Katedra Fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury, Olomouc       1 1
Ortopedické odd., Nemocnice České Budějovice, a. s. 3       3
Ortopedicko-traumatologické odd. Nemocnice Znojmo 1       1
Slovenská republika
Klinika úrazovej chirurgie SZU a FNsP, Bratislava-Kramáre 1       1
Ostatní ZAHRANIČNÍ
The John Charnley Research Institute,
Wrightington Hospital, Nr. Wigan, U. K.
    1   1
Surgical Clinic, Sectin Traumatology,
Academisch medish Centrum, Amsterdam, Netherlands
    1   1
Department of ortopaedic Surgery,
School of Medicine University of Zagreb, Croatia
    1   1
Department of Orthopaedics,
University of Miami Medical School, Miami, USA
1       1
Department of Ortopaedic and Trauma Surgery,
University of Freiburg Medical center, Germany
2 1   1 4
BG Trauma Center,
University of Tuebingen, Germany
1       1
Department of Traumatology,
Wilhelmineuspital der Stadt Wien, Austria
    1   1
Celkem 35 5 9 3 52
Celá stať v dokumentu PDF

Zpět


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče