Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL.,
74, 2007, p. 359

Žádost o recenzní posudek

Příloha 2

ŽÁDOST O RECENZNÍ POSUDEK

Rukopis č.:

ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSLOVACA

Časopis vydává Česká společnost pro ortopedii a traumatologii a Slovenská ortopedická a traumato-logická spoločnosť

Prof. MUDr. Oldřich Čech, DrSc, vedoucí redaktor
Fax: 420 266 610 192

Doc. MUDr. Martin Krbec, CSc, vědecký sekretář
Tel.: 420 532 232 704

Kontaktní adresa:
Ortopedicko-traumatologická klinika FNKV Šrobárova 50, 100 34 Praha 10
Fax: 420 266 610 192
E-mail: prof.o.cech@atlas.cz

Recenzentovi:.

Datum:

Vážený pane kolego, vážená paní kolegyně,

Na doporučení členů redakční rady časopisu Acta Chir. orthop. Traum. Čech. si Vás jako renomovaného odborníka v příslušné problematice dovoluji požádat o vypracování recenzního posudku na přiloženou práci. Současně Vás žádám, abyste v zájmu potřeb vědecké komunity a odborné veřejnosti odeslal vypracovaný posudek do 1 měsíce od data obdržení rukopisu. Pokud tak nemůžete učinit, odešlete rukopis neprodleně zpět redakci.

Z důvodů dodržení jednotného schématu prací žádá Redakční rada časopisu "Acta" recenzenty o dodržení následujících zásad (práce neodpovídající těmto zásadám by neměl recenzent doporučit k publikování v ?Actech" a měl by je vrátit k přepracování):

Typy prací

1. Původní práce je určená k prezentaci výsledků vlastních klinických souborů nebo výzkumných studií.

2. Kazuistika je určená k prezentaci pacientů s raritní diagnózou a prezentaci zajímavých či neobvyklých léčebných postupů.

3. Přehledný článek (souborný referát) nebo Doškolovací článek je napsán vyzvaným odborníkem na žádost Redakční rady, má charakter široce koncipovaného současného pohledu na konkrétní problematiku nebo charakter doškolovací. Obvykle neobsahuje hodnocení vlastního klinického souboru.

4. Dopisy editorovi, redakční radou vyžádané Recenze knih nebo Informace o významných mezinárodních kongresech, zásadní informace ze života České společnosti pro ortopedii a traumatologii a Slovenské ortopedicko-trau-matologické spoločnosti, jejichž oficiálním orgánem je časopis "Acta".

Určení typu práce musí být jednoznačné a nelze jednotlivé typy směšovat. Například krátké vysvětlení osobního názoru v Diskusi Původní práce je možné, ale Diskuse Původní práce má být zaměřená především na hodnocení dosažených výsledků. Dlouhé texty vysvětlující stanoviska z literatury či osobní zkušenost nepatří do Původní práce, spíše do Přehledných článků a Doškolovacích článků.

Struktura rukopisu

1. Strukturovaný abstrakt

Je psaný stejným jazykem jako text rukopisu. Případný překlad do angličtiny zajistí redakce. U původních prací má následující strukturu: Úvod, Materiál a metody, Výsledky, Diskuse, Závěr. U kazuistik abstrakt obsahuje dva odstavce: krátký úvod a základní charakteristiku kazuistiky. U přehledných článků je abstrakt rozdělen do tří odstavců: úvod, charakteristika problematiky a závěr ve smyslu poselství pro čtenáře.

2. Text práce

Původní práce má tyto části:

Úvod. Stručné a jasné pojmenování problému včetně odvolání se na základní recentní literaturu a formulování cíle práce či pracovní hypotézy.

Materiál a metody. Popisuje základní demografické údaje o sledovaném souboru (pouze velikost souboru, počet mužů a žen, případně věk - průměrný a jeho rozmezí... všechny ostatní údaje o souboru většinou patří do Výsledků!!!), přehled použitých metod (včetně operačních přístupů a techniky), trvání studie a její design (prospektivní, retrospektivní...), způsob hodnocení (kontroly a skórovací systémy) a použité statistické metody. Rovněž v této části může být citace (např. operačního přístupu nebo skorovacího systému).

Výsledky. Přesně a detailně uvádí získaná data s odkazem na obrázky a tabulky. V žádném případě sem nepatří citace!

Diskuse. Je stručná. Konfrontuje získané výsledky s výsledky podobných studií, které jsou citovány. Hodnotí, zda cíle vytýčené v úvodu práce byly studií naplněny.

Závěr. Krátké a výstižné shrnutí s jasně formulovanými výstupy pro praxi. Ne citace!!! Poselství (message).

Kazuistika má tyto části:

Úvod. Stručné a jasné pojmenování problému včetně odvolání se na základní recentní literaturu a formulování cíle práce.

Popis případu. Jsou uvedeny všechny zásadní údaje týkající se popisovaného případu od anamnézy, přes klinický nález, výsledky laboratorního vyšetření, popis nálezů zobrazovacích technik, terapeutický postup, výsledek. Jednotlivé popisy mají odkazy na obrázky. Sem nepatří citace!

Diskuse. Je stručná. Konfrontuje vlastní kazuistiku s podobnými kazuistikami jiných autorů, které jsou citovány. Závěrečný odstavec Diskuse shrnuje nejdůležitější aspekty práce (opět již bez citace!!!).

Přehledný článek má volnou strukturu, kde v úvodních odstavcích je vymezení problému a v závěrečných formulováno poselství práce. Citace mohou být kdekoli, kromě závěrečného poselství.

3. Literatura

Je řazena na následující straně po ukončení textu práce. Jednotlivé tituly jsou uvedeny v abecedním pořadí uspořádaném podle příjmení prvního z autorů. Vždy je nutné uvést všechny autory citované práce.

4. Tabulky

Tabulky musí být jednoduché a srozumitelné. Jsou číslovány podle výskytu v textu. Umístění tabulek patří v zásadě pouze do Výsledků, zcela výjimečně mohou být v Metodě či Diskusi (mají-li v těchto částech vysvětlující charakter). V textu rukopisu jsou uvedeny za literaturou a začínají na následující straně. Číslo tabulky a její název jsou uvedeny nad tabulkou, případné vysvětlivky pod tabulkou.

5. Obrázky

Číslování obrázků je podle jejich výskytu v textu. Umístění obrázku patří do Výsledků, ale mohou být i v Metodě (operační přístup, implantát, technika) či Diskusi (nějaký konkrétní rtg snímek, který cosi v Diskusi vysvětluje). Legenda k obrázkům je uvedena na poslední straně textu rukopisu.

Recenzent je povinen vyhotovit recenzi do 4 týdnů od doručení práce. V případě, že nebude schopen dodržet termín, je potřeba, aby práci neprodleně vrátil vedoucímu redaktorovi.

Prof. MUDr. O. Čech, DrSc.

Celá stať v dokumentu PDF

Zpět


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče