Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL.,
74, 2007, p. 359

Recenzní posudek

Příloha 3

RECENZNÍ POSUDEK

Rukopis č.:

Uvedený Recenzní posudek je důvěrný a bude sdělen autorům anonymně. Do Komentáře recenzenta uveďte konkrétní připomínky pro autory, rozveďte případné nedostatky. Pokud je práce publikovatelná, buďte maximálně konstruktivní a navrhněte, jakým způsobem zlepšit kvalitu práce. Pokud si přejete, aby Komentář recenzenta nebyl autorům odeslán, označte výrazně v záhlaví.

Stupnice hodnocení

0 = nedovedu posoudit; 1 = nepřijatelný/nesprávný/chybní; 2 = přijatelný; 3 = výborný/správný Jednotlivé položky hodnoťte s ohledem na konkrétní požadavky ACT uvedené v pokynech pro autory

Formální úroveň

1. dodržení formálního členění práce
2. přítomnost a věcná správnost abstraktu nebo souhrnu
3. úprava: předepsané členění na listech, řádkování, pravopis
4. literární odkazy a citace: musí odpovídat "křížová zkouška" - tj. počet citací v textu musí odpovídat počtu literárních odkazů v seznamu a naopak, každá citace musí mít odkaz v textu)
5. seznam literatury musí být přesně podle pokynů pro autory

Obsahová stránka

1. aktuálnost a originalitu tématu
2. adekvátnost členění textu v příslušných kapitolách
3. metodu zpracování (počet případů, četnost souboru vzhledem k tématu)
4. numerické resp. statistické zpracování
5. validitu závěrů a přínos pro praxi

Abstrakt

1. abstrakt má správnou strukturu
2. obsah podkapitol je adekvátní
3. délka abstraktu je přiměřená
4. abstrakt neobsahuje balast

Obrazová dokumentace a grafika

1. obrazová dokumentace je kvalitní z hlediska rozlišení a možnosti tisku (subjektivně)
2. obrazová dokumentace je výstižná a přehledná
3. počet obrázků a grafů je adekvátní nebo neadekvátní (příliš vysoký)

DOPORUČENÍ (zaškrtněte platnou větu)

Práce je vhodná k publikaci bez přepracování.

Práce vyžaduje malé úpravy, podléhající kontrole redakční rady.

Práce vyžaduje podstatné úpravy, podléhající nové recenzi (souhlasím s recenzováním opravené verze ano-ne)

Práce není vhodná pro publikaci v Actech

Označení stupně publikační priority (označte skóre pomocí ?x?)

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

1 = Neobsahuje novou informaci, má omezený význam pro obor
10 = Prioritní informace, velmi významná pro obor

Komentář recenzenta

(Určeno autorům a dalším recenzentům)

(Pokračuje na dalším listě, pokud je třeba)

Celá stať v dokumentu PDF

Zpět


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče