Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Editorial / Editorial

ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL.,
75, 2008, p. 5

Vážené kolegyně a kolegové, vážení členové CSOT,

rád bych Vás pozdravil s přicházejícím novým rokem 2008. Dovolte mi krátké zamyšlení nad rokem minulým. Počátkem ledna jsem převzal předsednické křeslo CSOT od doc. Tomáše Trče. V té dobé byla konsolidována organizační a pracovní struktura výboru CSOT, byl již zaveden řád do administrativy společnosti za velkého přispění společnosti Guarant. Práce výboru se soustředila jednak na přípravu nových voleb místopředsedy a výboru, které pak poběhlý během národního kongresu v Brně, a na stále se táhnoucí jednání s Českou společností úrazové chirurgie v otázce sdílených kódů. Volby do výboru proběhly za značné účasti členské základny a do funkce místopředsedy (budoucího předsedy) byl zvolen s převahou před oběma protikandidáty prof. Dungl. Volby do samotného výboru se neobešly bez emocí, které trochu ionizovaly jinak poklidnou atmosféru členské schůze. Každý účastník si jistě interpretoval tuto záležitost sám. Nový výbor se pustil okamžitě do práce a jako prioritu si stanovil dotáhnout do konce jednání s CSÚCH. To se podařilo na společné schůzce reprezentantů obou společností v Brně počátkem července, kdy byla definitivně uzavřena dohoda o sdílení některých kódů odbornosti 606 pro odbornost 503. Za celým jednáním se jako červená nit vine jediný cíl, a to, aby sdílením kódů s traumatology nedošlo k automatickému sdílení kódů typicky ortopedických výkonů pro odbornost 501. Toto riziko se týkalo zejména ambulantní ortopedické sféry a drobných výkonů na noze.

Za podstatný úspěch celé naší společnosti lze považovat fakt, že od podzimu 2007 je náš časopis Acta indexován mezi nejvýznamnějšími medicínskými časopisy v databázi Thomson Web of Science (SCIE). To znamená, že od roku 2008 jsou Acta impactovaným časopisem a hodnota IF bude vypočtena a stanovena administrativou Thomsonovy databáze v příslušném termínu. Je to nepochybně zásluha zejména vedoucího redaktora prof. Čecha, ale i celé redakční rady a všech autorů publikujících v Actech. V této souvislosti si neodpustím připomínku: hodnota IF se stanovuje podle počtu citací prací vyšlých v Actech za poslední dva roky. Z tohoto důvodu apeluji na všechny autory - ať publikují kdekoli, je jejich morální povinností citovat náš časopis, zejména práce uveřejněné v posledních dvou ročnících - a to třeba i v negativním smyslu, pokud nemohou jinak. Jde o prestiž nejen časopisu, ale celé naší ortopedie. V souvislosti s přiznáním IF lze očekávat přísun většího množství prací k publikování a tím potažmo zkvalitnění recenzního řízení.

Před koncem roku se v ortopedické veřejnosti objevily hlasy informující o plánovaných změnách v úhradě endoprotetikypro další období. Ministerstvo zdravotnictví připravovalo novou vyhlášku o úhradách zdravotní péče pro rok 2008. Protože existovaly pouze dohady bez reálného základu, požádal výbor o jednání přímo náměstka ministra zdravotnictví MUDr. Hroboně a ředitele VZP MUDr. Horáka. Zástupci výboru se sešli s těmito dvěma představiteli vrcholného vedení našeho zdravotnictví a byl jim objasněn záměr sledující novou vyhlášku v oblasti financování endoprotetiky kyčle a kolena. Ten spočívá v platbě za tyto výkony, resp. celou léčbu pro danou diagnózu, mimo paušál, výkonovým způsobem. Otázka počtu operací a platby za jednotku bude předmětem jednání (doslova kontraktu) ZZ a příslušné ZP Byla dohodnuta spolupráce odborné společnosti s VZP na přípravě formulací týkajících se provádění endoprotetických výkonů pro materiál, který bude VZP zpracovávat nejspíše do formy metodického pokynu nebo i jiné formy vyšší účinnosti. V tom nyní spočívá hlavní úkol činnosti výboru. Výhodou je, že podobný materiál již výbor před časem zpracovával, avšak tehdy pro něj ještě nebyla na patřičných místech připravena vhodná půda. Zatím se tato otázka pohybuje ve velmi obecné rovině a konkrétní modely budou patrně vycházet z očekávaného metodického pokynu. Snahou centrálních orgánů je nepochybně zefektivnit endoprotetiku jako takovou a bezesporu to dopadne na některá ZZ, která neprodukují minimální (nepodkročitelné) počty operací. Odpovědností ZP je ovšem nesnížit počet operací v příslušném regionu a neprodlužovat čekací doby, ale naopak. V platbě za tyto výkony se údajně počítá s navýšením prostředků o 4,8 % (bez zohlednění nárůstu DPH). Výbor k této otázce přistoupí aktivně a formou zápisu ze schůzí budete informováni.

V neposlední řadě je třeba poděkovat prof Dunglovi za vedení akreditační komise MZpro obor ortopedie. Komise odvedla velký kus práce, i když pravidla pro její činnost se během roku za pochodu mění. I nadále se výbor musí zabývat plánováním kalendáře ortopedických kongresů a seminářů. V posledních letech se uskutečnila řada významných odborných akcí regionálního i nadregionálního charakteru, přičemž řada organizátorů žádá nějakou formu podpory CSOT Výbor opakovaně konstatoval, že nemá žádnou možnost, jak tyto akce regulovat, ale že při současné inflaci kongresuje možno podporovat pouze limitovaný počet včas anoncovaných akcí. Je nepochybné, že za finanční podporu kongresů a seminářů musíme poděkovat medicínské industrii, bez níž by nebylo možné akce finančně zabezpečit. Stejně tak i činnost výboru, potažmo existence časopisu je do značné míry odvislá od inzerentů ze strany medicínských a farmaceutických firem. Je zřejmé, že roztříštěnost zde vede ke snížení efektivity.

Vážení přátelé ortopedie, dovolte mi, abych Vám popřál šťasný a úspěšný nový rok 2008, v němž lze očekávat výše zmíněné podstatné změny a na jehož konci se s Vámi rozloučím ve funkci předsedy.

Váš

Martin Krbec

Celá stať v dokumentu PDF

Zpět


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče