Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL.,
75, 2008, p. 61

Zápis ze zasedání výboru ČSOT konaného dne 15.11. 2007 v hotelu IPVZ Praha 4, Budějovická

Přítomni (bez titulů): Běhounek, Čech, Dungl, Džupa, Fric, Jančová, Krbec, Kunovský, Luňáček, Mach, Medek, Pink, Procházka, Rozkydal, Sosna, Trč.

Omluveni (bez titulů): Balík, Kubeš.

Hosté:

(Originál prezenční listiny založen u vědeckého sekretáře.)

1) Úvod

- Jednání zahájil doc. Krbec, navržený program bez připomínek schválen.

2) Kontrola zápisu

- K zápisu 11. 9. 2007 úkol č. 3 Stavovský předpis ČLK č. 16 splněn.

- Úprava stanov - samostatný bod.

- Prof. sděluje, že reakce ze strany Radiologické společnosti ohledně standardizace rtg po TEP kolena zatím nebyla. Opětovně vznese dotaz.

- VŘ na MZ ČR proběhla za účasti všech nominnovaných zástupců ČSOT a k archivaci jsou založena stanoveiska k VŘ Olomouckého kraje a části Středočeského kraje.

- Kongres ICL EFORT 2008 - po dalších jednáních výbor ČSOT bere na vědomí a schvaluje pořádání ICL v termínu 10.-11. 10. 2008 v Praze. Téma spondylochirurgické a spoluorganizátory ČSOT, Společnost spondylochirurgie, Nemocnice Homolka.

3) Úprava stanov

- Všem členům výboru předloženy zpracované varianty upravovaných bodů stanov ČSOT. Vzhledem k ne zcela jednoznačným stanoviskům a závěrům bude přílohou tohoto zápisu opětovně diskutované znění stanov.

- Členové výboru si uložili znovu projít stanovy a sdělit doplnění, připomínky či jen souhlasné stanovisko do 10. 12. 2007 na adresu jbehounek@hospital-pe.cz

- Definitivní znění bude zasláno ještě před konáním další schůze výboru.

4) Kongresový kalendář 2008

- Výbor bere na vědomí informaci vědeckého sekretáře o předběžném plánu akcí v ČR na rok 2008 a schvaluje uvedení mezinárodních akcí pouze www hlavních organizátorů. Kalendář bude zaslán jako každoročně spolu s avizem členských příspěvků a dopisem předsedy začátkem roku 2008.

5) Národní kongres 2011

- Sekretář výboru pověřen jednáním s doc. Stehlíkem, případný zájem projevil i prof. Sosna. Výbor vzhledem k organizaci SICOT 2011 v září v Praze trvá na podmínce, že NK 2011 bude nejpozději organizován do konce dubna 2011.

6) Kostní tkáňové banky

- Za omluveného prim. Kubeše informuje o umístění informací www.csot.cz prim. Běhounek.

- Doc. Krbec informuje o jednání ohledně Tkáňových bank v Brně, kde vysvětlil a před zástupci Tkáňových bank, MZ ČR atd. existenci KTB - Kostních tkáňových bank obhájil.

- Prim. Kubeš a pí. Hrubantová připraví a na www ěji umístí seznam a kontakty ortopedických KTB.

7) Na příštím výboru ČSOT je potřeba předložit jednotlivými skupinami a garanty oblasti a náměty z jejich činnosti, které budou uveřejněny na www.csot.cz . Prosím připravit i v elektronické podobě. Odpovědnost všichni členové výboru. Viz úkol č. 5 z jednání výboru 5. 6. 2007.

8) Různé

a) MUDr. Medek informuje o jednání SAO týkající se problematiky úvazků a sítě ambulantních ortopedů v kraji Královéhradeckém - snahy o výměny či slučování ze strany VZP - předkládá kopii dopisu zaslaného Sdružení ambulantních specialistů ČR, o.s. ze dne 21. 10. 2007.

Dále informuje o nedohodě ohledně sdílení kódů manuální medicíny a rehabilitace pro ortopedy. Výbor ČSOT pověřuje MUDr. Medka a zástupce ambulantních ortopedů k jednání o sdílení kódů rehabilitace a manuální medicíny pro ortopedy.

b) Prim. Luňáček otevírá otázku balíčkových cen TEP kloubů ze strany ZP Protože oficiální informace nejsou dostupné, výbor pověřuje doc. Krbce a prim. Luňáčka zahájit ihned rozhovory o této otázce s VZP a ostatními ZP a MZ ČR - odpovídá Krbec, Luňáček. Dále pověřuje sekretáře dotazem na všechny primariáty o aktuální situaci výše uvedeného problému.

c) Výbor obdržel další žádost o povolení provádění a vykazování kódu 66949 pro chirurgickou praxi. Výbor po diskusi nadále trvá na stanovisku zveřejněném v zápisu zjednání výboru ČSOT dne 23. 1. 2007. Výbor pověřuje odpovědí svého sekretáře.

d) Prim. Luňáček se dotazuje na možnosti garancí vzdělávání sester ortopedických pracovišť ze strany ČSOT. Dle současné právní úpravy nemá ČSOT možnost tuto garanci poskytnout. Prim. Běhounek doporučuje jednání s Edukačním střediskem Unie sester ČR, Pelhřimov a doporučuje kontakt na v.s. Tůmovou.

e) Prof. - výbor bere na vědomí informaci o zahájení jmenovacího řízení v Masarykově univerzitě Brno.

f) Informace s fy Garant o stavu členské základny. Pro rok 2007 zaplaceno od 767 členů, pro rok 2008 minimum plateb. Výbor ČSOT schvaluje uzavření plateb na rok 2008 k 31. 3. 2008.

g) Noví členové: MUDr. Petra Indráková, MUDr. Pavel Petera, MUDr. Andrej Bartes, MUDr. Tomáš Lena, MUDr. Jiří Navrátil, MUDr. Petr Vašek, MUDr. Jiří Vrba.

Příští schůze se bude konat v úterý dne 12. 2. 2008 v hotelu IPVZ Praha.

Zapsal 15. 11. 2007: Prim. MUDr. Jiří Běhounek vědecký sekretář

Vidí: Doc. MUDr. Martin Krbec, CSc, prezident ČSOT

Zpět


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče