Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL.,
75, 2008, p. 310

Prof. Antonín Sosna pětašedesátiletý

Dne 18. července 2008 oslavil své 65. narozeniny prof. MUDr. Antonín Sosna, DrSc. Jeho předchozí životní dráha byla brilantně vystižena již v blahopřání při příležitosti 60. narozenin doc. MUDr. Pavlem Vavříkem, CSc. Proto nám dovolte krátké zamyšlení nad osobním přínosem profesora Sosny jako učitele a člověka z pozice jeho žáků, kterým se dostal ten obrovský dar, učit se od něj a stát se tak pokračovateli Zahradníčkovy školy.

ACHOT 4/2008

Toto jubileum mimořádné osobnosti, která již od roku 1990 stojí v čele stále se rozrůstající I. ortopedické kliniky 1. LF UK, je nepochybně velmi významné. Prof. MUDr. Antonín Sosna, DrSc., stojí na počátku další etapy života. Etapy, která se bude nepochybně odehrávat v době vskutku složité a bouřlivé, a to ne díky prudkému rozvoji našeho oboru a novým technologiím, nýbrž díky stavu naší společnosti a tlakům, jakým musí jako přednosta kliniky denně čelit.

Profesor Sosna po převzetí I. ortopedické kliniky v roce 1990 mohl díky celospolečenským změnám po sametové revoluci navázat na tradice Zahradníčkovy školy, které byly v duších některých členů kliniky pečlivě uchovány i v dobách socialismu. Profesor Sosna pak dal tradicím pravidla, nesmírně rozvinul genius loci kliniky Na Bojišti, stále ještě prosycené duchem velkých otců ortopedie. Navíc úžasná secesní atmosféra budovy vždy nesmírně inspirovala. Profesor Sosna postupně sestavil svěží tým, který řídil se svou mimořádnou lidskou moudrostí a laskavostí. Tým, který ctil základní atributy Zahradníčkovy tradice, tým, ve kterém každý rád pomohl, tým, který nehleděl na osobní oběti, načas, tým přátelský anezákeřný. Pracovat a začínat v něm byla pro nás velká čest a výzva. Všichni, co jsme ?Bojiště" zažili, máme náladu té doby hluboko pod kůží.

Pokračující vývoj medicíny vyžadující multidisciplinární přístup, nevyjasněné restituční spory neumožňující modernizaci staré kliniky a také politický tlak na obsazení nového motolského monobloku postavily profesora Sosnu před zásadní rozhodnutí. Přesunutí I. ortopedické kliniky do moderního prostředí FN Motol nebylo jednoduché. Z klasického akademického prostředí klinika přišla do velké moderní ?sterilní" nemocnice jiné fakulty. Profesor Sosna spolu s přednosty ostatních transferovaných klinik dokázal postupně přesvědčit vedení nemocnice, že jsme agilní a výkonné týmy, které jsou odhodlány ji posílit v mnoha ohledech. Profesor Sosna v těchto nejednoduchých podmínkách dokázal nejen udržet kontinuitu pracoviště, ale rozvinul programy spolupráce s ostatními pracovišti Fakultní nemocnice Motol.

Profesor Sosna nás naučil nejen oboru a všem manuálním dovednostem, které jsou s ortopedickou operativou spojené. Naučil nás také respektu a úctě k pacientovi. Soustavně, intenzivně a nesobecky nás směroval k vědecké práci a kariéře. Díky tomu se I. ortopedická klinika může v posledních letech pochlubit více než 40 články v časopisech s impact faktorem a stovkami citací. Málokterý pedagog i v teoretickém oboru se může chlubit tím, že vychoval sedm docentů.

Nyní v přelomové době transformace českého zdravotnictví čeká profesora Sosnu další velký úkol: vyhovět všem požadavkům současného i budoucího systému a v něm najít prostor pro zachování odkazu profesora Zahradníčka, tradic a osobité atmosféry kliniky. Naštěstí profesor Sosnai jeho I. ortopedická klinika jsou ve skvělé kondici.

Drahý pane profesore! Za všechny Tvoje žáky z naší kliniky, celých Čech i Slovenska, kteří měli možnost se od Tebe učit to nádherné ortopedické řemeslo upřímně děkujeme a přejeme Ti pevné zdraví, spokojenost a také mnoho sil pro každodenní zápas uprostřed přerodu českého zdravotnictví!

Za kolektiv žáků prof. MUDr. Antonína Sosny, DrSc, doc. MUDr. David Pokorný, CSc. a doc. MUDr. David Jahoda, CSc.

Celá stať v dokumentu PDF

Zpět


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče