Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL.,
75, 2008, p. 312

Zpráva z kongresu

Ve dnech 3. a5. dubna 2008 jsem se zúčastnil 14. Jahrestagung der Deutsche Assoziation f. Fuss und Sprung-gelenk v Coburgu (SRN), kam jsembyl pozván jako čestný host. Byl jsem požádán o úvodní přednášku Die Anatomie der Sprungg- und Fussgelenke v sekci diagnostika a zobrazovací metody. Této sekci jsem také spolupředsedal.

Výročního kongresu se zúčastnilo přes 400 ortopedů a traumatologů z celé SRN i ze zahraničí. Tematika byla rozdělena jak na traumatológii, tak na rekonstrukční výkony včetně umělých náhrad hlezna. Hlavními hvězdami kongresu byl prof. Sanders z USA, prof. Zwipp z Drážďan (oba se v loňském roce zúčastnili AO kurzu v Praze) a prof. Kofoed z Dánska. Součástí kongresu byla i volba výboru a jeho vedení.

V traumatologické části dominovaly přednášky Sanderse (zlomeniny pilonu tibie), Zwippa a Sanderse (zlomeniny patní kosti) a prof. Mittlmeiera (poranění Chopartova a Lisfrancova kloubu).

Velký zájem se soustředil na umělé náhrady hlezna. Prof. Kofoed z Dánska, jeden z hlavních světových protagonistů této metody, prezentoval své dlouhodobé a poměrně velmi dobré výsledky. Co však bylo hlavní, ukázal, že jedním z hlavních předpokladů úspěšné aloplastiky hlezna je současné, či aloplastice předcházející vyřešení deformit a degenerativních onemocnění ostatních kloubů nohy, především subtalárního, Chopartova i Lisfrancova. Pokud ponecháme zejména kalkaneus v neanatomickém postavení (varozita, valgozita), nemůže být dlouhodobější výsledek uspokojivý. Totéž se obdobně týká anatomického postavení ostatních částí nohy.

Katja Schenk prezentovala zkušenosti Magdebuské ortopedické kliniky. Za 10 let implantovali 720 náhrad hlezna, ale 12,5 % z nich bylo revidováno, tj. každá osmá! V současné době sice udávají pokles revizí, nicméně s náhradami kyčle či kolena jsou tato čísla mnohem vyšší. Relativně vysoký počet náhrad (33 až 47 %) ve střednědobém horizontu sledování udávali prakticky všichni referující. Většina z nich doporučovala použití necementovaných, trojdílných náhrad hlezna.

Velmi impresivní bylapřednáška Sanderse, který referoval o 77 revizních operacích aloplastiky hlezna. V některých případech se jednalo o druhou nebo třetí revizi. Vždy šlo o velmi složité výkony a jen málokdy se podařilo aloplastiku zachránit s dobrým funkčním výsledkem. Naopak velmi dobrých výsledků dosáhl v řadě případů provedením sekundární dézy. Na základě svých zkušeností Sanders nedoporučuje aloplastiku u mladých nebo obézních pacientů.

V diskusi zazněl všeobecně akceptovaný názor, že aloplastika hlezna není zdaleka uspokojivě vyřešený problém. Důležité je zvládnutí učební křivky, dostatečný počet a frekvence pacientů. Nezodpovězenou otázkou je i rozvoj subtalárních artrotických změn po náhradě hlezna (Zwipp).

Při indikaci aloplastiky hlezna je vždy nutné posoudit stav celé nohy jako funkčního celku. Samotná náhrada hlezna při postiženích ostatních částí nohy nemůže být panaceou. Proto by ji měli ti, kteří se chirurgii nohy a hlezna věnují řešit komplexně.

Velmi příjemná byla i společenská část kongresu, kde byla řada příležitostí k osobním setkáním a diskusím. Příští kongres se bude konat v roce 2009 v Magdeburgu.

Jan Bartoníček

Celá stať v dokumentu PDF

Zpět


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče