Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL.,
75, 2008, p. 474

Prof. MUDr. František Makai, DrSc. - 75-ročný

ACHOT 6/2008

Dňa 26. mája sa dožil významného životného jubilea prof. MUDr. František Makai, DrSc. Narodil sa v rodine popredného bratislavského chirurga a už od detstva bol vychovávaný k umeleckej a jazykovej všestrannosti. Promovaný bol na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v roku 1957. V rokoch 1957-1960 pracoval na chirurgickom oddelení vtedajšieho KÚNZ Trnava pod vedením docenta Andreja Kukuru. Po atestácii z chirurgie v roku 1960 nastúpil na I. ortopedickú kliniku v Bratislave vedenú profesorom Jánom Červeňanským, najprv ako sekundárny, neskôr ako ambulantný lekár. Od roku 1963 pracoval ako odborný asistent Katedry rekonštrukčnej chirurgie; od roku 1967 ako odborný asistent a tajomník Katedry ortopédie ILF na I. ortopedickej klinike. V roku 1968 obhájil titul CSc. a v roku 1983 bol habilitovaný za docenta. Vedecký titul DrSc. obhájil v októbri 1989.

Od septembra 1987 do apríla 1990 zastával miesto prednostu Kliniky ortopedickej chirurgie a vedúceho Katedry ortopédie a telovýchovného lekárstva PU v Olomouci. V apríli 1990 na Karlovej univerzite v Prahe obdržal dekrét profesora ortopédie a traumatológie.

V roku 1990 bol kolektívom lekárov I. ortopedickej kliniky pozvaný späť na materské pracovisko v Bratislave, kde sa stal prednostom. Od roku 1990 do roku 2006 bol vedúcim Katedry ortopédie SZU a členom vedeckej rady LFUK. V rokoch 1989-2000 zastával taktiež funkciu hlavného odborníka MZ pre ortopédiu. V rokoch 1992-1999 bol predsedom Rady ministra zdravotníctva SR. V roku 1990 bol zvolený za predsedu SOTS (Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti) a túto funkciu vykonával do januára 2006. V rokoch 1990-1992 zastával funkciu prezidenta Slovenskej lekárskej komory, v rokoch 1992?1994 funkciu člena Prezídia SLK. Od roku 1991 dodnes je národným delegátom v Svetovej ortopedickej spoločnosti (SICOT). V rokoch 1994?2006 bol národným delegátom v Európskej federácii ortopedickej a traumatologickej spoločnosti (EFORT). Od roku 1974 je členom SOFCOT (Francúzska ortopedická a traumatologická spoločnosť) a od roku 1977 pracuje vo výbore ESOA. V rokoch 1969?1977 bol vedeckým sekretárom Slovenskej (aj Československej) gerontologickej spoločnosti, v rokoch 1977?1990 bol jej podpredsedom, a od roku 1990 je čestným členom výboru tejto spoločnosti. Taktiež je čestným členom ortopedických spoločností: slovenskej, českej, poľskej, maďarskej, slovinskej a dopisujúcim členom rakúskej ortopedickej spoločnosti. Je čestným členom slovenskej a maďarskej reumatologickej spoločnosti, členom ERASS (European reumatoid arthritis surgical society), Euro Hip Society, WFH (World Federation of Haemophilia), IAG (International association of gerontology), ISL (International society of lymphology), EORS (European orthopaedic research society) a vedúcim COV (Centrum pre ortopedické vedy) v Bratislave v spolupráci s ZOW Mníchov. Je zástupcom šéfredaktora časopisu Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca a odborným redaktorom mnohých domácich aj zahraničných periodík.

Profesor Makai je nositeľom Zlatej plakety LFUK, Jesseniovej medaily SAV, Dérerovej medaily MZ SR, striebornej a zlatej medaily SLS, zlatej a bronzovej medaily UK, pamätnej medaily FN Olomouc aILF Bratislava a Hynkovej medaily LFUK. Ako odmenu za vyše 40ročnú pedagogickú činnosť a spoluprácu slovenskej a maďarskej ortopedickej spoločnosti v roku 2003 obdržal Rad za zásluhy Maďarskej republiky s rytierskym krížom.

Publikoval vyše 330 odbornovedeckých publikácií, z toho takmer polovicu v zahraničí. Najcitovanejšie a najviac hodnotené práce sa týkajú lymfatického metastázovania nádorov osteoartikulárneho aparátu končatín.

Profesor Makai bol a stále je pre svoju prívetivosť a otvorenosť mimoriadne obľúbený u svojich kolegov a pacientov. Pre mnohých z nás bol nielen učiteľom, ale aj otcovským priateľom a trpezlivým usmerňovateľom nášho ľudského a odborného rastu.

Vážený pán profesor, dovoľte mi v mene Vašich žiakov, kolegov apriateľov zapriať mnoho zdravia, šťastia, síl, pohody a spokojnosti do ďalších rokov.

Ad multos annos!

Milan Kokavec

Zpět


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče