Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL.,
76, 2009, p. 259 - 260

Zápis ze zasedání výboru ČSOT konaného dne 10. 2. 2009 v hotelu IPVZ Praha 4, Budějovická

Přítomni (bez titulů): Balík, Běhounek, Čech, Frič, Dungl, Džupa, Jančová, Krbec, Kubeš, Kunovský, Luňáček, Mach, Medek, Pink, Rozkydal, Sosna, Trč.

Omluveni (bez titulů):

Hosté:

(Originál prezenční listiny založen u vědeckého sekretáře.)

1) Úvod

Jednání zahájil prof. Dungl, navržený program bez připomínek schválen.

2) Důležité body práce - období 2007, 2008 shrnul odstupující předseda doc. Krbec do těchto bodů:

a) přijetí nových stanov
b) jednání s traumatology o sdílení kódů obou oborů
c) jednání na VZP - balíčkové ceny TEP a podmínky ortopedických pracovišť k  jejich provádění
d) zařazení časopisu ACTA do databáze impact factor
e) NRKR - jeho fungování a doplňování
f) fungování kostních bank a jejich problémy
g) proběhlé kongresy a kurzy

3) Hlavní úkoly příštího období

a) jednání na MZd a ZP vedená as. Dupalem pokračují, pověření as. Dupala trvá
b) aplikace zákona 95/2004 o vzdělávání
c) příprava kongresu SICOT 2011 2. - 9. 9. 2011 - doc. Trč pověřen jednat o  finančním profitu z kongresu pro ČSOT
d) EFORT 2015 informace o možnosti konání v Praze přednesl prof. Dungl, po kongresech 2012 Berlín, 2013 Istanbul, 2014 Londýn, výbor souhlasí s pořádáním 2015 v Praze. Výbor pověřuje prof. Dungla k odeslání oficiálního dopisu na kancelář EFORT potvrzujícího zájem o pořádání kongresu 2015.

4) Vzdělávací program v oboru ortopedie

Došlo k uzavření IPVZ, jsou připravována rezidenční místa, jejich financování je však nedostatečné, je připravován kmenový systém základního vzdělávání, ortopedie v kmeni chirurgickém, ortopedie bude žádat 6 měsíců pobytu: po jednom měsíci NCH, ARO, INT, všeob. chir., cévní, plastika. Členové výboru ČSOT upozorňují na hrozící rozvrat postgraduálního vzdělávání a jeho financování. Prof. Dungl informuje, že předatestační kurzy běží dál, atestační komise budou jmenovány dle příslušné vyhlášky. Změny či další informace zašle prof. Dungl prostřednictvím pí Hrubantové.

5) Akreditační komise

Její činnost nadále probíhá, nyní provádí kontrolu av případě zájmu jedná o  akreditacích dalších ortop. pracovišť.

6) Jednání s VZP

- Krbec a Běhounek informují o platbě za TEP na rok 2009 - v dané situaci jednání zatím ukončeno, ale výbor je názoru, že na rok 2010 by mělo být v  jednání pokračováno.
- Žádost o vyjádření k podávání preparátů ZUM viskózní - preparáty pro klouby. Výbor přijímá stanovisko, že podávání těchto preparátů nemůže být vázáno pouze na rentgenologické známky artrózy a jen kolenní klouby, ale že užití těchto preparátů je mnohem širší i pro další klouby a především pro postižení chondrálními defekty.
- Stanovisko výboru na ZP předá prof. Dungl.

7) Komise ČSOT

Složení komisí

Odborné komise: Komise pro spolupráci s ČLK - prim. Pink

Komise pro pregraduální výchovu: Sosna, Rozkydal, Džupa

Komise pro postgraduální výchovu: Dungl, Trč

Komise pro koncepci oboru: nebyla naplněna

Komise odborného časopisu ČSOT: redakční rada

8) Sekce ČSOT

- Ustaveny sekce, které pracují stanovy dostupné na www.csot.cz a v čele jednotlivých sekcí jsou:
- Sekce chirurgie nohy - doc. Popelka
- Sekce pro infekty kostí a kloubů - MUDr. Pilnáček
- Společnost CAOS & MIS-CZ - prim. Selucký
- Česká společnost pro chirurgii ruky - prim. Schmoranzová
- Společnost pro dětskou ortopedii - prof. Dungl

9) Příprava Národního kongresu

Prof. Koudela referuje o přípravě XIII. národního kongresu v Plzni, na členské schůzi jsou plánovány volby 1. místopředsedy a nového výboru, všichni současní členové výboru ČSOT potvrdili svou kandidaturu.

10) Časopis ACTA

- Prof. Dungl upozorňuje na materiál Rady pro výzkum a vývoj schválený dne 16. 1. 2009. Po provedení aktualizace Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice v roce 2009 je nadále časopis Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca pod ISSN 0001-5415 počítán mezi recenzované neimpaktované periodikum. Jelikož seznam se využívá pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje podporovaného ze státního rozpočtu, jsou výsledné bodové hodnoty dle tohoto seznamu mnohonásobně nižší než v  periodiku s IF. Ortopedická veřejnost byla opakovaně ubezpečována, že počínaje rokem 2007 bude časopis impaktován. Tato informace je však v rozporu se skutečností a v důsledku vede k závažným problémům při financování výzkumných projektů. Na informaci reaguje prof. Čech jako bývalý vedoucí redaktor a  rovněž stávající vedoucí redaktor doc. Krbec.

- Předseda otevírá otázku jmenování vedoucího redaktora časopisu Acta: dle platných stanov ČSOT, článek 15 - jmenuje na návrh výboru společnosti vedoucího redaktora odborného časopisu Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca předseda ČSOT. Článek 18, odstavec 1) - ČSOT ustanovuje mezi jinými odbornými komisemi... Komisi odborného časopisu ČSOT. Tato komise působí jako redakční rada odborného časopisu ČSOT. Vedoucího redaktora jmenuje předseda společnosti na návrh výboru. Vedoucí redaktor se stává členem výboru společnosti.

- Na otázku předsedy ČSOT doc. Krbcovi, kým byl jmenován vedoucím redaktorem časopisu, odpovídá doc. Krbec, že jmenoval jako tehdejší úřadující předseda sám sebe. Podle platných stanov výbor nehlasuje o volbě nového redaktora, předseda také není explicitně stanovami zavázán respektovat názor výboru. Rovněž bylo poukázáno na skutečnost, že v demokratických strukturách projev ?jmenovat sám sebe? je těžko přijatelný. Dochází k poněkud emotivní reakci některých členů výboru ČSOT s tím, že tato diskuse bude pokračovat na další schůzi výboru dne 5. 5. 2009. Předseda nabízí svoji rezignaci v případě, že nebudou dodržovány demokratické principy fungování ČSOT.

- Vedení ACT je rovněž upozorněno na skutečnost, že jednotliví autoři nedostávají žádnou informaci o doručení práce do redakce časopisu, a to i po dobu několika měsíců.

- Po obsáhlé diskusi především ohledně impact factoru byl sekretář pověřen zajištěním informací k této otázce. Přikládá následující:

Na straně 157 třetího čísla Acta chir. orthop. naleznete zařazení našeho časopisu do Science citation index Expandet a do Journal Citation Reports od 74/1/2007, tzn. od prvého čísla časopisu Acta v roce 2007, tzn., že časopis je impaktován. Po roce 2007 a roce 2008 bude spočítán jeho impakt faktor a  uveřejněn v Journal CITATION Reports/Science Edition. Od začátku, tzn. od prvého čísla 2007 jsou jeho publikace vysoce hodnoceny komisí pro vědu a  výzkum.

Na základě této diskuse a materiálu MZd ohledně vývoje a výzkumu byli pověřeni sestavením dopisu na MZd Radě pro výzkum a vývoj ohledně IP časopisu ACTA Dungl, Čech, Krbec.

11) Problematika PN

Dr. Medek předložil stanovisko SAO k novele zákona 187/2006 o nemocenském pojištění provedené zákonem 306/2008 Sb. k vystavování a vedení PN a výbor ČSOT vyslovuje vedení SAO jednoznačnou podporu apověřuje MUDr. Medka vést další jednání.

12) Různé

a) Sekretář zajistil stanovisko doc. Stehlíka z ortopedie České Budějovice, jak uloženo výborem dne 24. 11. 08 - XVII. NK v roce 2013 České Budějovice uspořádají. Nabídku výboru doc. Stehlík přijal.

b) Na výběrovém řízení společnosti MEDITERRA, s. r. o. na MZd se zúčastní doc. Krbec.

c) Výbor ČSOT beze na vědomí žádost o vyjádření k přihlášce do VŘ na přednostu Ortop. kliniky Brno Bohunice od doc. Chaloupky a vyjadřuje jednoznačný závěr, že doc. Chaloupka splňuje odborné i další předpoklady pro funkci přednosty kliniky.

d) Požadavky na personální a věcné vybavení ordinací - pověřuje jednáním SAO a dr. Medka.

e) NRKN - současný stav fungování je uspokojivý, další rozvoj zatím není projednán.

f) Výbor ČSOT vyslovuje hlubokou obavu o stav KTB - kostních tkáňových bank s aplikací SÚKL zákona o tkáních. Potřeba kostní tkáně pro ortop. operace je naprosto zásadní a prim. Kubeš pověřen výborem na tuto skutečnost SÚKL a Mgr. Sikorovou upozornit. Prim. Kubeš pověřen dalším jednáním v této otázce na MZd a SÚKL.

g) Příprava voleb 2009 - výbor pověřil prim. Běhounka a pí Hrubantovou ve spolupráci s fy Guarant přípravou voleb na kongresu v Plzni.

h) Noví členové: MUDr. Jana Vytřísalová, MUDr. Tomáš Kocourek, MUDr. Daniel Waciakowski a MUDr. Jan Šimčík.

Příští schůze se bude konat v úterý dne 5. 5. 2009 v hotelu IPVZ Praha

Zapsal 10. 2. 2009: Prim. MUDr. Jiří Běhounek, vědecký sekretář

Vidí: prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc., prezident ČSOT

Zpět


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče