Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL.,
77, 2010, p. 250

Zápis ze zasedání výboru ČSOT konaného dne 9. 2. 2010 v hotelu IPVZ, Budějovická, Praha 4

Přítomní (bez titulů): Běhounek, Dungl, Dupal, Jančová, Kacerovský, Koudela, Krbec, Kubeš, Mach, Medek, Pink, Trč, Čech.

Omluveni (bez titulů): Balík, Džupa, Fric, Kubát, Sosna.

Hosté:

(originál prezenční listiny založen u vědeckého sekretáře)

1) Úvod
- Prof. Dungl zahájil jednání a bylo schváleno doplnění programu.

2) Kontrola zápisu
- Upravený zápis z 3. 12. 2009 byl přijat bez připomínek.
- Zápis je umístěn na www.csot.cz<{a>.
- Informace o spolupráci s firmou Guarant - vědecký sekretář předložil stav členských příspěvků a navržený způsob řešení přeplatků a nedoplatků, upozorněno na rozeslaný dopis s textem předsedy a složenkami k platbám příspěvků na rok 2010.

3) Vzdělávání - současný stav
- Výbor vyslechl informaci doc. Trče o zaslaném nesouhlasném dopisu ČLS JEP, ohledně chirurgického kmene a jeho vazby na ortopedii prof. Blahošovi. Prof. Dungl informoval o jednání na 1. Lékařské fakultě 2. 2. 2010, kde byla diskutována Vyhláška MZč. 185/2009 a kde se objevila kritika na současný způsob vzdělávání ve kmeni a diskriminaci oborů ORL, oční, neurologie a  ortopedie.
- Prim. Kubeš upozorňuje na disproporce v textech vyhlášky a věstníku MZ a  doporučuje při diskusích vzít v potaz jak financování, tak akreditace pro vzdělávání. Navrhuje koordinace postupů. Výbor ČSOT po diskusi trvá na svém stanovisku, že současný způsob postgraduálního vzdělávání je pro ortopedii zcela nevyhovující a žádá samostatný ortopedický kmen. Jednání povedou prof. Dungl, prof. Sosna a doc. Trč.

4) Jednání na VZP
- Z jednání na VZP 4. 12. 2009 zatím nebyl uzavřen a výboru ČSOT sdělen žádný výstup a výboru není známa aktuální situace. Výbor doporučuje další jednání ohledně provádění, financování a řešení TEP. Jednací skupina prof. Dungl, doc. Trč, prim. Běhounek, prim. Pink, prof. Sosna bude dále vést jednání v  nejkratší možné době.
- MUDr. Medek otevírá další bod jednání s VZP -jde o předpisy PZT pro ostatní odbornosti. Ortopedi, především ambulantní, jsou povinni předepisovat PZT i  pro ostatní odbornosti. Protože v současné době PZT i schválené revizními lékaři, jsou započítány do regulací na léky pro ortopedy, tento postup ortopedy poškozuje. Je to zdrojem velmi častých diskusí a konfliktů. Možnosti řešení jsou: snížení limitu, schválené PZT revizním lékařem postavit mimo limit, náklad na předpis PZT mimo obor ortopedie přenést na žádajícího lékaře z jiného oboru. Výbor po diskusi doporučuje navrhnout VZP řešení, které předloží pověřená skupina prof. Dungl, MUDr. Dupal, MUDr. Medek, prim. Běhounek.
- Jednání jak k otázce TEP, tak PZT budou neprodleně na VZP dojednána.

5) Jednodenní chirurgie
- Výbor po obsáhlé diskusi pověřuje skupinu prof. Dungl, MUDr. Mach, MUDr. Dupal, doc. Trč, prim. Běhounek k jednání o dalším postupu v jednodenní chirurgii. MUDr. Dupal osloví pracoviště jednodenní chirurgie a požádá je o  sestavení spektra. Termín schůzky na VZP bude neprodleně dojednán.

6) Akreditace ortopedických pracovišť
- Výbor je informován o současném vyjednávání stavu akreditace ortopedických pracovišť s tím, že není zcela ujasněná otázka zařazení pracovišť do jednotlivých stupňů. Výbor dále povede jednání o způsobech řešení smluvních podmínek vzdělávání v oboru ortopedie a hrazení rezidenčních míst.

7) Standardy péče
- Prof. Dungl informuje o záměru MZ připravit standardy péče v 10 oborech, mezi nimiž je zařazen i obor ortopedie. Předpokládá se vytvoření 20 standardů. Prof. Dungl rozdal členům výboru přehled vhodných diagnóz. Výbor ČSOT pověřuje prof. Dungla dalším jednáním v této věci a je připraven ke zpracování těchto standardů.

8) Komplexní vyšetření v laboratoři chůze
- Doc. Poul žádá o zařazení kódu Komplexní vyšetření v laboratoři chůze do seznamu výkonů. Výbor ČSOT zařazení tohoto kódu schvaluje a pověřuje prof. Dungla odesláním žádosti.

9) Operace rhizartrózy
- Výbor ČSOT vyslechl žádost prim. Kubáta ohledně operací rhizartrózy a úhrad implantátů pro léčbu a nemá připomínek k operačnímu řešení touto metodou. Pro úhradu implantátů je však nutné zařazení do číselníku a výbor doporučuje prim. Kubátovi vyžádat si ještě stanovisko Společnosti chirurgie ruky.

10) Různé
a) Výbor doporučuje doc. Trčovi na XIV národním kongrese zařadit miniblok o  rich plasma injektion s doporučením oslovit přednášející z pracovišť majících zkušenosti s touto metodou.
b) Výbor pověřuje doc. Trče dalším jednáním ohledně náplně oboru intenzivní medicína s ohledem na obor ortopedie. V současné době je výbor názoru, že by měly být zařazeny pooperační stavy TEP a potraumatické stavy na velkých kloubech.
c) Výbor schvaluje pouze pro Kliniku plastické chirurgie FNKV předložený seznam 9 sdílených kódů a pověřuje vědeckého sekretáře předáním této informace doc. Tvrdkovi.
d) Výbor vyslechl žádost o jednání se skupinou pediatrie a konstatuje, že předpokladem je oficiální registrace této skupiny.
e) Výbor ČSOT se nevyjádřil k otázce cen předkládaných Tkáňovou bankou Brno.
f) Doporučení k profylaxi HŘT a plicní embólie po TEP kolenního nebo kyčelního kloubu umístit na webové stránky s upozorněním na hlavní stránce - odpovídá Hrubantová.
g) Doc. Trč navrhl zvát přednosty klinik najednání ČSOT. Výbor po projednání velmi tento návrh vítá a pověřuje vědeckého sekretáře pozváním přednostů klinik, kteří nejsou členy výboru na příští jednání.
h) Byla navržena odměna za celoroční práci paní Š. Hrubantové ve výši 20 000 Kč, která byla výborem jednomyslně schválena. Realizaci zajistí pokladník.
i) Noví členové: MUDr. Pavla Břízová, MUDr. Jiří Záhorka, MUDr. Petr Kučera, MUDr. Zdeněk Poledník.

Příští schůze výboru se koná v úterý 13. 4. 2010 v 15:00 hodin v hotelu IPVZ, Praha 4, Budějovická.

Zapsal 9. 2. 2010: Prim. MUDr. Jiří Běhounek, vědecký sekretář

vidí: prof. MUDr. Pavel Dungl, CSc., předseda ČSOT

Zpět


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče