Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL.,
77, 2010, p. 507

65 let prof. MUDr. Karla Koudely, CSc.

Před pěti lety jsem byl pověřen kolegy z naší kliniky, abych napsal blahopřání k šedesátinám našeho přednosty prof. MUDr. Karla Koudely, CSc, které slaví 24. 11. Nyní uběhlo pět let a já opět sepisuji portrét našeho přednosty. Pětileté období lze vyplnit různě. Usnout na vavřínech, udržovat status quo nebo stále zvyšovat svou aktivitu, zejména pracovní. Poslední možnost charakterizuje prof. Koudelu.

ACHOT 6/2010

Osobní údaje se nezměnily, stále vylepšuje svoji zahradu, dokonce na mé zahradě již rodí vinná réva z jeho roubů, nicméně pracovní aktivity ještě akcelerovaly. Během posledních pěti let byli pod jeho vedením na naší klinice habilitováni 2 lékaři, dizertaci úspěšně dokončili 3 kolegové. Další tři studenti postgraduálního studia nyní připravují svoji závěrečnou práci a v letošním roce se přihlásili další 3 ke studiu v kombinované i prezenční formě. Byly připraveny podklady k akreditaci doktorandského studia v oboru ortopedie. Během posledních pěti let bylo a je řešeno 5 grantů ve spolupráci s významnými českými pracovišti na témata ortopedická i traumatologická. Pod vedením prof. Koudely bylo publikováno lékaři naší kliniky 62 prací v recenzovaných časopisech, z toho 9 v časopisech s impakt faktorem. Pět z těchto publikací se umístilo mezi 3 nejlepšími pracemi v časopise v roce vydání. Byly vydány 3 monografie týkající se tématu nestability páteře, poranění pánve a  osteoporózy. Dvě z těchto monografií získali ocenění za nejlepší monografii roku. Přednášková činnost se během posledních let zvýšila a zejména zkvalitnila, lektoři z kliniky přednesli 29 přednášek na zahraničních prestižních kongresech, sympoziích a kurzech a na podkladě svých prezentací jsou stále intenzivněji zváni na prestižní setkání, a to i s výukovou aktivitou. Publikační a přednášková činnost se odrazila v žádostech o studijní pobyty na naší klinice. Příkladem jsou stáže a předváděcí operace pro domácí i  zahraniční účastníky z Polska, Ruska a Slovenska v endoprotetice, v  artroskopických technikách a ve speciální spinální operativě.

Vypracován byl projekt Traumasíť Bavaria-Bohemia, což je plánované propojení úrazových oddělení plzeňského kraje a Bavorska s využitím telemedicíny, vzájemného vzdělávání, sladění algoritmů a vzájemné stáže lékařů a sester. Prof. Koudela rozvíjí tuto spolupráci s prof. Michaelem Nerlichem z  Univerzitní kliniky Regensburg.

Byly vytvořeny všechny předpoklady pro získání akreditace na provoz Kostní banky na naší klinice. Tento projekt výrazně sníží ekonomické náklady, které by byly spojeny s nákupem kostních štěpů.

Naše klinika pod vedením prof. Koudely v posledních pěti letech organizovala 8 sympozií, kongresů a kurzů s mezinárodní účastí, vrcholem byl Národní ortopedický kongres v roce 2009.

Před rokem bylo otevřeno, jako první v ČR, samostatné oddělení gerontotraumatologie.

Jen namátkou bych se zmínil o progresivních metodách v operativě, které byly zavedeny a zdokonaleny v posledních pěti letech. Jde zejména o implantaci nových typů endoprotéz, byl zaveden nový postup při primoimplantaci endoprotézy kolenního kloubu. Operace axiálního skeletu jsou prováděny miniinvazivně, rozsáhlé artroskopické rekonstrukční výkony jsou prováděny denně.

Tak toto je odpověď na otázku, co dělat po šedesátce. Zdá se, že náš přednosta na vavřínech neusnul. Jen krátce mohu oznámit, že stále jezdí na kole, i když už z něj také spadl (na ledě), stále vypráví nové historky a stále operuje, a  to někdy i celý program.

Na závěr nezbývá než popřát našemu přednostovi mnoho let stejně aktivního života.

Zpět


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče