Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL.,
78, 2011, p. 172

Zemřel primář doc. MUDr. Josef Kundrát, CSc.

V pátek 7. ledna 2011 nás náhle, ve věku nedožitých 86 let opustil pan doc. MUDr. Josef Kundrát CSc, emeritní primář ortopedického oddělení Městské nemocnice Ostrava na Fifejdách.

Narodil se 18. 3. 1925 v Loučce u Valašského Meziříčí v zemědělské rodině. Vystudoval gymnázium ve Valašském Meziříčí s výborným prospěchem. Po ukončení studia byl totálně nasazen ve vsetínské zbrojovce. Po válce vystudoval medicínu na Karlově univerzitě v Praze.

Doc. MUDr. Josef Kundrát, CSc, působil ve funkci primáře oddělení pro ortopedii a traumatologii pohybového ústrojí v Městské nemocnici Ostrava-Fifejdy v letech 1978 až 1991.

ACHOT 2/2011

Navázal na pozoruhodné úspěchy ortopedického oddělení za jeho prvního primáře MUDr. Karla Novotného. Jako nový primář mnohými novými preventivními a  léčebnými postupy a metodami dále rozvinul ortopedický obor, takže byl právem jmenován krajským odborníkem pro ortopedii. V roce 1985 byl na lékařské fakultě v Olomouci habilitován. Dlouhá léta se věnoval tuberkulóze pohybového ústrojí, jako první v republice provedl tzv. Ménardovu kostotransverzektomii k léčbě tuberkulózního abscesu páteře (protetí žeber s cílem ošetřit hnisavé ložisko na páteři). Byl iniciátorem dispenzarizačního schématu pro skoliózy a  jiné strukturální vady páteře, které zavedl v celém tehdejším Severomoravském kraji. Nejvýznamnějších úspěchů dosáhl na poli prevence a léčby vrozených dysplazií kyčelního kloubu. Zkušenosti s ostravským modelem se staly základem pro celostátní metodický návod dispenzarizace vad dětských kyčlí, vydaný hlavním odborníkem pro ortopedii jako závazné metodické opatření. Na poli traumatologie patří k jeho nejvýznamnějším pracím studie o poranění dětského lokte, dále zavedení a soustavné zlepšování metodiky zevní fixace kostních úlomků. Jako jeden z prvních traumatologů u nás postřehl přednosti Ilizarevovy metody a zavedl ji na oddělení do klinické praxe. Ostravská ortopedie v tomto období u nás patřila k předním pracovištím také na úseku revmatochirurgie.

Doc. MUDr. Josef Kundrát CSc, se zejména zasloužil o další propracování metody totální náhrady kyčelního kloubu na pracovišti, kde se tyto operace prováděly již od roku 1974. Ostravská ortopedie byla po Praze a Brně v té době třetí ortopedií, kde se tyto složité operace začaly provádět. Brzy nato následovala také první umělá náhrada kolenního kloubu v Severomoravském kraji. Nemenší ohlas měly u odborné veřejnosti operace Perthesovy choroby, neboť léčba tohoto onemocnění byla do té doby především konzervativní a její úspěchy diskutabilní.

Docent Kundrát se věnoval širšímu spektru ortopedické problematiky typickému spíše pro klinická pracoviště vyššího typu. Patřil k realistickým fandům nových směrů v oboru a snažil se pro ně nadchnout i svoje mladší kolegy. Pod jeho vedením se v osmdesátých letech ostravská ortopedie stala krajským centrem pro řešení problematiky septické ortopedie, prováděly se prolongace dolních končetin. Díky jeho zájmu o artroskopie kolenního kloubu a metody léčby v ortopedii a traumatologii byl na oddělení k dispozici artroskop již od roku 1979 a od roku 1989 se artroskopie stala běžně využívanou technikou.

Docent Kundrát byl vynikající operatér, ale i výborný diskutér na odborných fórech a v komisích odborníků. Jako krajský odborník pro ortopedii udržoval úzké kontakty i s pražskými pracovišti, zejména s ortopedickou klinikou na Bulovce. Díky jeho obrovskému přehledu a materiální podpoře, kterou se snažil pro oddělení zajistit, mohli mladší přebírat nové metody a postupy a uvádět je na Fifejdách do praxe.

Jeho zaujetí pro traumatologii pohybového aparátu a sportovní medicínu našly výraz v jeho dlouhodobém působení ve funkci šéflékaře u ostravského fotbalového Baníku, kam pravidelně docházel ještě celá léta po odchodu do důchodu v roce 1991. Docent Kundrát se zasloužil i o rozvoj jiných ortopedických oddělení v regionu, zejména v Přerově a v Třinci-Sosně, kam po odchodu do důchodu pravidelně dojížděl a pomáhal tam zdokonalovat léčebné metody a organizaci práce.

Docent Kundrát měl i vynikající schopnosti jako manažer a psycholog. Měl pronikavý pohled pod povrch věcí a dovedl dokonale prohlédnout své mladší kolegy a přesně vystihnout potenciál jejich odborného a lidského růstu. Podle toho se je snažil zapojit do kolektivního díla ve prospěch ostravské ortopedie. Byl nesmlouvavý ve věcech odborných, ale citlivý, laskavý a přející po lidské stránce. Z této líhně se rekrutovalo 22 budoucích primářů v dalších ortopedických, rehabilitačních a protetických odděleních v celém regionu.

Mladší kolegové ho již znali nikoli jako primáře oddělení, ale jako pana docenta, který se i přes svůj věk stále zajímal o ortopedii a dovedl se v  současné problematice výborně orientovat. Byl přirozenou autoritou v odborných záležitostech, ale i při poměrně hojných mimopracovních setkáních kolektivu, kde se ukázal jako zábavný společník, který měl v zásobě vždy něco veselého ze svého bohatého života.

Doslova do posledních chvil se věnoval svému zamilovanému výtvarnému umění, měl rád hudbu a sport i literaturu filosofického charakteru. Hodně prochodil po lesích se svými mysliveckými přáteli. Naučil se v pokročilém věku zacházet s počítačem a cestoval po světě přírody, výtvarného umění a hudby pomocí knih a internetu.

Byl vzácným člověkem, který uměl žít a nechal žít.

Čas bohužel nejde zastavit!

S odchodem primáře doc. MUDr. Josefa Kundráta, CSc, odešla nejen významná odborná osobnost, ale i osobnost lidská.

MUDr. Karel Foldyna s kolegy

Celá stať v dokumentu PDF

Zpět


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče