Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Recenze / Review

ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL.,
78, 2011, p. 266

Fractures of the Proximal Femur: Improving Outcomes

JAMES P. WADDELL (ED.)

Elsevier, Saunders, Philadelphia 2010, ISBN 978-1-4377-0695-6, s. 302

Monografii "Fractures of the Proximal Femur: Improving Outcomes" sestavil James P. Waddell, profesor University of Toronto. Publikace je výsledkem více než 351etých zkušeností prof. Waddella. Ke spolupráci přizval 30 předních odborníků zabývajícími se zlomeninami proximálního femuru z celého světa, kteří seznamují ortopedickou a traumatologickou veřejnost se svými zkušenostmi v léčbě těchto zlomenin. Je potěšitelné, že mezi nimi byli také 2 čeští ortopedi prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc. a as. MUDr. Pavel Douša, CSc.

Publikace je členěna do 8 častí a 20 kapitol a podává ucelený pohled na zlomeniny proximálního femuru.

První kapitola je věnována epidemiologii a přínosu jednotlivých epidemiologických studií zabývajících se zlomeninami proximálního femuru (Walsh, Zuckerman).

Ve druhé části (dvě kapitoly) jsou rozebrány jednotlivé vyšetřovací metody (Pearce) a předoperační ošetření včetně léčby přidružených onemocnění, přípravy pacienta a optimálního načasování operačního výkonu (Otremba).

Třetí část (2 kapitoly) rozebírá výhody a nevýhody jednotlivých typů anestesie (Di Renna, Hong) a optimální tlumení bolesti (Leung, Chan).

Čtvrtá část je věnována léčbě zlomenin krčku. V 6. kapitole jsou ukázány jednotlivé klasifikace těchto zlomenin, možnosti léčení včetně repozice a  osteosyntézy těchto zlomenin (Platzer, Thalhammer, Kutscha-Lissberg). Další kapitola představuje možnosti aloplastiky a její indikace (Winters, Waddell). Osmá kapitola prezentuje poměrně vzácný typ poranění, ipsilaterální zlomeninu horního konce a diafýzy femuru (Higgins, Kuzyk, Schemitsch). V další kapitole jsou ukázány možnosti diagnostiky a léčby pakloubů krčku (Kuzyk, Waddell).

V páté části jsou prezentovány pertrochanterické zlomeniny. Desátá kapitola ukazuje možnosti použití skluzného šroubu včetně optimalizace operační techniky a porovnání této metody s nitrodřeňovým hřebováním (Bartoníček). Kapitola 11 představuje léčbu pomocí nitrodřeňových hřebů (Ruecker). Kapitola 12 rozebírá komplikace trochanterických zlomenin, jejich příčiny, prevenci a  řešení (Bartoníček).

Šestá část rozebírá eventuality léčby subtrochanterických zlomenin. Ve 13. kapitole prezentuje nitrodřeňové hřebování s podrobným popisem operační techniky a rozboru komplikací (Douša). Kapitola 14 ukazuje možnosti dlahové osteosyntézy těchto zlomenin (Biberthaler).

Pooperační léčba je uvedena v sedmé části. Kapitola 15 rozebírá problematiku hluboké žilní trombózy a embolizace, jejich prevenci a léčení (Warwick). Šestnáctá kapitola je věnována diagnostice a léčbě pooperačního deliria(Wong). Podrobný rozbor rehabilitace a další péče o pacienty poskytuje kapitola 17 (McMullan, Mc Glasson). V 18. kapitole jsou rozebrány možnosti prevence zlomeniny druhostranného proximálního femuru včetně analýzy možností léčby osteoporózy (Bogoch, Cheung, Elliot-Gibson, Gross).

Závěrečná část podává souhrn poznatků o zlomeninách proximálního femuru. Kapitola 19 ukazuje optimální způsob léčby zlomenin proximálního femuru (Kreder) a kapitola 20 prezentuje optimální rehabilitační postup, prevenci dalších komplikací a návrat pacienta zpět do vlastního prostředí (Flannery, David).

Monografie, na které se autorsky podíleli zkušení protagonisté zabývající se léčbou zlomenin proximálního femuru, poskytuje komplexní pohled na tuto problematiku. Nabízí kompletní přehled jednotlivých typů zlomenin, indikace optimálního léčebného postupu včetně operační techniky, prevence komplikací a  sledování výsledků. Začátečníkům poskytne možnost základní orientace a  zkušeným možnost konfrontace vlastních výsledků a podklady pro zlepšení každodenní péče o pacienty s tímto častým poraněním.

Tomáš Pavelka

Celá stať v dokumentu PDF

Zpět


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Úskalí a komplikace při léčení zlomenin

Úskalí a komplikace při léčení zlomenin

 

Petr Chládek
Femoroacetabulární impingement syndrom

Femoroacetabulární impingement syndrom

 

Ctibor Povýšil
Patomorfologie chorob kostí a kloubů

Patomorfologie chorob kostí a kloubů