Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL.,
80, 2013, p. 230 - 231

Zápis ze zasedání výboru ČSOT konaného dne 9. 4. 2013 v restauraci Tarouca, Parkhotel Průhonice

Přítomni (bez titulů): Balík, Běhounek, Dupal, Fric, Chaloupka, Kacerovský, Koudela, Krbec, Kubát, Kubeš, Kunovský, Mach, Medek, Pink, Sosna, Trč

Omluveni (bez titulů): Dungl, Gallo, Balík, Čech

Hosté: Janíček

(originál prezenční listiny založen u vědeckého sekretáře)

1. Kontrola zápisu
- Úkoly jsou průběžně plněny, další jsou samostatnými body jednání.

2. Úprava sazebníku
- As. Dupal informuje o provedených pracích, o přijetí kódů do systému MZ práce ukončeny a nyní další jednání se očekávají po vyzvání z MZ.

3. Jednání na Národním referenčním centru
- Další jednání o konverzi kódů do systému DRG na NRC probíhají. Výbor děkuje všem, kdož se jakkoli podíleli na této činnosti, speciálně MUDr. Dupalovi za koordinaci a prim. Šimečkovi za zásadní přínos k řešení DRG.
- Výbor projednal doporučení České chirurgické společnosti k úpravě minutové režie a doplnění sazebníku i o ostatní členy operačního týmu a souhlasí se zněním a podporuje jej.
- Dalšími jednáními na NRC a MZ dále pověřeni Dupal, Běhounek.

4. Volby do výboru ČSOT
- Volby jsou připraveny na středu 15. 5. 2013, kandidáti jsou navrhování. Paní Zadražilová (Hrubantová) zajišťuje vše organizačně, volební lístky budou připraveny, opětovně žádáni všichni o dodání dostatečného počtu členů volební komise.
- Při jednání o kandidátech odstupuje z kandidátky prim. MUDr. J. Kubeš a  prof. Koudela nebude kandidovat na 1. místopředsedu a budoucího předsedu ČSOT, ač kandidaturu do výboru za kliniky přijímá, dále doplněni doc. Pilný, doc. Havlas a MUDr. Chládek.

5. Zahradníčkova cena 2012
Jako nejlepší práce za rok 2012, oceněná Zahradníčkovou cenou, byla komisí ve stejném složení (prof. Čech, prof. Sosna, prof. Koudela, prof. Gallo, prof. Simko, prof. Kokavec, doc. Řehák) vybrána práce autorů: Gänsslen A., Frink M., Hildebrand E., Krettek C.: Both column fractures of the acetabulum: epidemiology, operative management and long-term-results.
Na dalších místech se umístily tyto práce:
2. místo Chaloupka R., Řepko M., Tichý V, Leznar M., Krbec M.: Srovnání výsledků dvou typů operačního léčení idiopatických hrudních křivek přední versus zadní výkon
3. místo: Koudela K. Jr., Koudelová J., Koudela K. Sr., Kormunda S., Křen J., Pokorný J.: Komparace a statistické zhodnocení dvou metod měření "condylar twist angle" u aloplastiky kolenního kloubu
- Cena bude předána na Národním kongresu ČSOT v Praze v květnu 2013.

6. Chlumského cena 2012
Výbor přijal nominace na Chlumského cenu
- Revizní operace totálních náhrad kyčelního kloubu - Landor et. al.
- Chirurgie ruky - Pilný, Slodička
- Ortopedie pro studenty lékařských a zdravotnických fakult - Gallo
- po diskusi jednomyslně hlasuje o udělení ceny publikaci autorů Ivan Landor, Pavel Vavřík, Jiří Gallo, Antonín Sosna - Revizní operace totálních náhrad kyčelního kloubu, Maxdorf 2012. Účast na předání při zahájení NK ČSOT zajistí Zadražilová e-mailem ve spolupráci se sekretářem.
- jednáním s JOHNSON&JOHNSON o prodloužení smlouvy na další období pověřen Běhounek.

7. Různé
a) NK 2013 připraven, definitivní program bude rozeslán během 2 týdnů.
b)Prof Krbec předkládá dotaz MZ k metodě "MBST-Kern Spin" fy MEDTEC CZ s tím, výbor konstatuje, že nemá dostatek dalších validních informací a souhlasí se stanoviskem prof. Krbce.
c) Výbor souhlasí se stanoviskem prof. Trče k dotazu MZ ohledně SYSADOA s tím, že stanovisko výboru ČSOT je neměnné.
d) Výboru podána informace o nepřítomnosti přednostů brněnských ortopedických klinik v atestační komisi a ten žádá prof. Krbce o jednání o složení atestační komise na MZ a doplnění všech přednostů klinik do atestační komise a zároveň členy na ČLK a primariáty.
e) EFORT pralinky - výbor souhlasí s umístěním odkazu na webové stránky EFORT na úvodní stranu www.csot.cz
f) Členské příspěvky - výbor upozorněn na chybějící platby od cca 600 členů, doporučuje oslovit je přes www.csot.cz a dále individuálně. Upozorňuje, že dvakrát nezaplacené členské příspěvky vedou k automatické ztrátě členství v  ČSOT!!!
g) Noví členové - MUDr. Buček Filip, MUDr. Wagenknecht Lukáš, MUDr. Polák Jiří, MUDr. Běhounek Jiří, MUDr. Puchmeltr Aleš, MUDr. Maršálek Miroslav, MUDr. Salus Adam, MUDr. Folvarský Martin.
h) Poslední schůze výboru ČSOT tohoto volebního období se koná dne 15. 5. 2013 v  16.30 hod v prostorách hotelu TOP Praha.

Příští schůze výboru 15. 5. 2013 v restauraci Tarouca, Parkhotel Průhonice

Zapsal 9. 4. 2013: prim. MUDr. Běhounek Jiří, vědecký sekretář ČSOT

Vidí: prof. MUDr. Martin Krbec, CSc., předseda ČSOT

Celá stať v dokumentu PDF

Zpět


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče