Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL.,
80, 2013, p. 231

Zápis ze zasedání výboru ČSOT konaného dne 15. 5. 2013 v TOP HOTELU Praha v  restauraci Bohemia

Přítomni (bez titulů): Balík, Běhounek, Čech, Dungl, Dupal, Fric, Gallo, Chaloupka, Kacerovský, Koudela, Krbec, Kubát, Kubeš, Kunovský, Medek Pink, Sosna, Trč

Omluveni (bez titulů): Hosté: Janíček, Sponer

(originálprezenční listiny založen u vědeckého sekretáře)

1. Zahájení
- schválení programu.

2. Kontrola zápisu
- úkoly plněny, kromě složení atestačních komisí, které přednesl prof. Krbec. Seznam z MZ je údajně konečný, proto domluveno další jednání s ředitelem odboru Jandou, zjistit, jak se situace má, a požádat MZ o oficiální stanovisko a seznam členů atestační komise oboru Ortopedie který má MZ - odpovídá Běhounek.

3. Informace o sazebníku
- as.Dupal informuje o práci na sazebníku, o jednání na NRC, otázky skupin DRG i jednání o výkonech v ambulantní sféře a jednodenní chirurgii.

4. Volby 2013
- výbor projednal přípravu voleb do orgánů ČSOT a navrhl za předsedy volební komise: MUDr. Ivo Kofránka, mandátové komise prim. Jiřího Kubeše a návrhové komise prof. Tomáše Trče.

5. Různé
a) Polská ortopedická společnost slaví 100. výročí založení, pozván jako čestný delegát prof. T. Trč. Výbor schvaluje vyplacení cestovného na tuto akci a dále poskytnout Polské ortop. společnosti Čestné uznání ČSOT - odpovídá prof. Trč.
b) Výbor schvaluje čestné uznání ČSOT pro primáře Ďurďu u příležitosti 30 let trvání jeho primariátu za práci pro obor ortopedie.
c) Výbor schvaluje platbu cestovného pro držitele Zahradníčkovy ceny A. Gánsslena k jejímu převzetí.

d) Výbor schvaluje nové členy ČSOT: MUDr. Tomáš Kovanda, MUDr. Jan Sklenský, MUDr. Ján Petrlíček, MUDr. Luboš Kratochvíl, MUDr. Jan Štefan, MUDr. Theodoras Philippou.

Příští schůze výboru proběhne do 1 měsíce od voleb

Zapsal 15. 5. 2013: prim. MUDr. Běhounek Jiří, vědecký sekretář ČSOT

Vidí: prof. MUDr. Martin Krbec, CSc., předseda ČSOT

Celá stať v dokumentu PDF

Zpět


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče