Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL.,
80, 2013, p. 296

Zápis ze zasedání výboru ČSOT konaného dne 11. 6. 2013 v restauraci Tarouca, Parkhotel Průhonice

Přítomni (bez titulů): Běhounek, Čech, Dungl, Dupal, Fric, Kacerovský, Kubát, Krbec, Landor, Mach, Medek, Pilný, Pink, Řepko

Omluveni (bez titulů): Gallo, Kunovský, Balík, Koudela, Trč, Janíček, Šponer

Hosté: Sosna (originál prezenční listiny založen u vědeckého sekretáře)

1. Zahájení

- Prof. Krbec přednesl návrh programu bez připomínek.

2. Kontrola zápisu

- Byl schválen, zápis z 15. 5. 2013 bez připomínek, pouze bude přiložen seznam osob jmenovaných jako zkoušející do zkoušek atestací za obor Ortopedie - stav z  MZ ke 3. 6. 2013.

3. Volba sekretáře společnosti

- Prof. Krbec navrhl za sekretáře na další období MUDr. Běhounka Jiřího. Protikandidát navržen nebyl, hlasováním aklamací byl zvolen sekretář jednomyslně.

- Sekretář po zvolení navrhl, při vynikajících předchozích zkušenostech, kooptaci těch přednostů klinik, kteří nejsou přímo členy výboru, do výboru ČSOT. Návrh byl jednomyslně přijat.

4. Informace o sazebníku

- As. Dupal informuje o jednání na MZ, tvorbě sazebníku a nynější situaci, kdy skládačka by navýšila nároky na finance cca o 2/3 současného stavu. Jednání dále na MZ absolvuje nyní 18. 6. 2013.

- Vystoupení prim. Šimečka - prim. Šimeček předložil sestavu změn kódování a  markerů pro systém DRG na rok 2014. Informoval o své komunikaci s VZP a NRC a  o jednání o dalších postupech. Předložil přehled navržených kódů a markerů s  tím, že jednání na VZP a NRC povede na základě těchto dat Běhounek.

- Pracovní skupina dále bude v kontaktu a v případě potřeby projedná případné změny či doplnění z VZP a NRC.

- Prim. Šimeček zašle e-maily o komunikaci s VZP Běhounkovi k jednání.

- Výbor jednoznačně podpoňl návrh připravit k 1. 1. 2014 stručný manuál k  postupu vykazování dle skutečností, které lze ve vyhlášce a způsobech vykazování poskytnuté péče očekávat a předat je všem ortopedickým pracovištím.

5. Jednání na MZ

- Kromě jednání Dupala 18. 6. je plánováno jednání na MZ k nadstandardům na 27. 6. 2013, za výbor se zúčastní prof. Krbec a prof. Vavřík.

- Jednání k novele či úpravám vyhlášky 440 o Trvalých následcích úrazů, konané dne 26. 6. 2013 vl5 hod., účast zajistí Medek - v případě zásadních výstupů rozeslat členům výboru.

6. Členské poplatky

- Sekretář Běhounek informuje o stavu členských příspěvků, jejich výběru. Situace se výrazně zlepšila. Zbývají ještě dva týdny, počet neplatičů klesl pod 200.

7. Různé

a) Prof. Dungl informuje o EFORT 2013 Instanbul i o podmínkách k pořádání kongresu 2015 PRAHA 27. 6. 2015 - příští výbor předložit nástin organizačních i odborných výstupů pro zajištění maximálního úspěchu této akce.

b) Sekretář upozorňuje na dopisy ministra zdravotnictví a další k vyhlášce 267/1012 Sb. "Lázně".

c) Výbor schvaluje odměnu za práci na sazebníku dle předchozích usnesení výboru - Dupal, Ballay, Zatrapa, Šimeček po 50 000 Kč. Organizačně vyřizují Fric a Dupal

d) Výbor schvaluje odměnu 20 000 Kč za přípravu voleb a podíl na práci kanceláře paní Šárce Zadražilové.

e) Výbor ukládá sekretáři a pí Zadražilové pozvat na jednání výboru v září doc. Stehlíka se zprávou o výsledcích NK 2013.

f) Noví členové: MUDr. Matěj Smizansky, MUDr. Vít Hladký, MUDr. Lukáš Galek.

Příští schůze výboru 10. 9. 2013 v 16:00 hodin v restauraci Tarouca, Parkhotel Průhonice

Zapsal 11. 6. 2013: Prim. MUDr. Běhounek Jiří, vědecký sekretář ČSOT

vidí: Prof. MUDr. Martin Krbec, CSc., předseda ČSOT

Celá stať v dokumentu PDF

Zpět


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče