Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL.,
81, 2014, p. 244

Prof. MUDr. Zdeněk Matějovský, DrSc, zemřel dne 12. dubna 2014

Dne 12. dubna 2014 zemřel v kruhu rodiny prof. MUDr. Zdeněk Matějovský po dlouhotrvající těžké nemoci. Ortopedické společnosti i lékařské veřejnosti byl znám především jako vynikající odborník v problematice onkologické ortopedie a  díky jeho soustavné práci se tato vědní disciplína v našem státě dostala na vysokou úroveň, přinejmenším srovnatelnou s okolním a ostatním vyspělým světem.

ACHOT 3/2014

Narodil se 30. 4. 1930 v Praze. Středoškolské studium absolvoval na klasickém Akademickém gymnáziu v Praze, kde maturoval v roce 1949. Studium na fakultě všeobecného lékařství v Praze zakončil promocí v roce 1955. Svou lékařskou kariéru zahájil v tuberkulózní léčebně Bukov v Ústí nad Labem, kde měl možnost seznámit se i se základy hradní chirurgie. V letech 1956-1960 pracoval na chirurgickém oddělení OÚNZ Děčín, kde získal též atestaci I. stupně z  chirurgie. Od roku 1961 nastoupil na místo sekundáře na I. ortopedické klinice v Praze. Zde pracoval v různých funkcích, od sekundárního lékaře, staršího sekundárního lékaře po odborného asistenta až do roku 1978.

V nelehké politické situaci 70. let přechází na Ortopedickou kliniku v Praze Na Bulovce s výhledem habilitace. Nová ortopedická klinika dávala dosti prostoru pro rozvoj jednotlivců i jednotlivých ortopedických specializací a  MUDr. Matějovský se zakrátko stal školským zástupcem přednosty a vědeckou oporou ústavu. Po revoluci byl jmenován profesorem pro obor ortopedie. Od roku 1991 se stal přednostou ortopedické kliniky a v této funkci působil až do odchodu do důchodu v roce 1995.

I při náročné organizační činnosti neustala jeho odborná a vědecká činnost. Počet jeho přednášek na domácích i na zahraničních kongresech přesáhl hranici pěti set. Jako autor nebo spoluautor publikoval 114 sdělení v českých a 110 v  zahraničních časopisech. Vrchol jeho publikační činnosti, monografie Kostní nádory z roku 1988, je stále aktuální.

Odrazem jeho bohaté činnosti je i členství v lékařských společnostech.

Od roku 1990 se aktivně podílel i na činnosti České společnosti pro ortopedii a traumatologii. V roce 1990 byl zvolen předsedou CSOT a po ukončení funkčního období pracoval nadále aktivně ve výboru Společnosti. Byl posledním předsedou Československé ortopedické společnosti a po rozdělení republiky v r. 1993 i  prvním předsedou České ortopedické společnosti. Byl iniciátorem pravidelných mezinárodních kongresů v rámci zemí bývalé Monarchie, ze kterých se následně vyvinuly středoevropské kongresy. Je jedním ze zakládajících členů EFORT a dlouhá léta byl národním delegátem. Velmi rozsáhlá je i účast prof. Matějovského v dalších mezinárodních odborných společnostech. Patřil mezi zakládající členy německy mluvící společnosti Arbeitsgemeinschaft fuer Knochentumoren, kde byl 6 let členem výboru společnosti a v letech 1992 až 1993 jejím předsedou. Dvakrát, naposledy v roce 1996, uspořádal zasedání této Společnosti v Praze. Byl zakládajícím členem společnosti European Musculoskeletal Oncology Society (EMSOS), kde byl členem výboru od jejího založení do roku 1996. V roce 1993 uspořádal zasedání této společnosti v  Praze. Mimoto byl členem International Skeletal Society, (1SS), International Society for Limb Salvage (ISOLS), Osterreichische Gesellschaft fur Unfallchirurgie (OGU), European Society of Surgical Oncology (ESSO), SICOT a  SIROT. Samozřejmé bylo i členství v České chirurgické a České onkologické společnosti. Mezinárodním uznáním jeho odborné a vědecké činnosti bylo udělení čestného členství Maďarské a Slovenské ortopedické společnosti a dopisujícího členství v Rakouské společnosti pro ortopedii a ortopedickou chirurgii a v Německé společnosti pro ortopedii a traumatologii (DGOT).

Profesor Matějovský byl dlouhá léta zástupcem hlavního redaktora našeho časopisu Acta Chirurgiae orthopaedicae et Traumatologie čechoslovaca. Dále byl členem redakční rady dvou mezinárodních časopisů, a to rakouského Acta Chirurgica Austriaca a italského La Chirurgia Degli Organi Di Movimento. V  uznání jeho vědecké činnosti a uplatnění české lékařské vědy v zahraničí mu byla při příležitosti 650. výročí University Karlovy udělena velká medaile I. lékařské fakulty University Karlovy.

Profesor Matějovský byl celý život sportovcem tělem i duší, byl vynikajícím kajakářem na divoké vodě, excelentním tenistou a perfektním lyžařem. Prakticky až do konce zůstala zachována jeho naprosto brilantní výkonnost duševní i s jeho vybraným smyslem pro humor.

V letech 1990-95 zastával funkci náměstka ředitele IPVZ pro vědu a výzkum, až do 75 let zůstal členem ortopedické katedry IPVZ a dlouho byl na částečný úvazek i zaměstnancem nemocnice Na Bulovce. Profesor Matějovský se vždy aktivně podílel na vědeckém i společenském životě kliniky.

Já osobně jsem prožil s profesorem Matějovským celou svou ortopedickou kariéra od prvních začátků na "staré" ortopedické klinice až po současnost a vždy jsem si cenil korektního, seriózního a nezištně přátelského vztahu s ním. Zažili jsme spolu celou řadu veselých příhod a díky velmi podobnému názoru na život i  takových, které nejsou plně publikovatelné.

Profesor Matějovský patří právem k velikánům naší ortopedie a jeho role na poli ortopedické onkologie byla jedinečná, vysoce záslužná a mezinárodně vysoce ceněná. Jeho odchodem ztrácí náš obor významného člena, my všichni jsme ztratili skvělého kolegu a vynikajícího odborníka.

Čest jeho památce.

Celá stať v dokumentu PDF

Zpět


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče