Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL.,
81, 2014, p. 242

Zápis ze zasedání výboru ČSOT konaného dne 15. 5. 2014 v salonku restaurace Bohemia TOP hotelu Praha

Přítomni (bez titulů): Běhounek, Dupal, Dungl, Frič, Gallo, Janíček, Kacerovský, Kubát, Krbec, Landor, Mach, Medek, Pilný, Pink, Repko, Trč

Omluveni (bez titulů): Kunovský, Balík

Hosté: Čech, Sosna, Koudela, Janiček, Sponer, Bartoníček, Vavřík, Chomiak (originál prezenční listiny založen u vědeckého sekretáře)

1. Zahájení a kontrola zápisu, schválení programu

- Kontrola zápisu bez připomínek.

2. Chlumského cena

- Výbor seznámen s výsledky elektronického hlasování o Chlumského cenu za nejlepší knihu roku 2013. Poměrem 10:4 s hlasujících byla vybrána kniha Džupa, Pavelka,Taller et al. - Léčba zlomenin pánve a acetabula, zároveň sděleno, že společnost Johnson & Johnson bude dalších pět let tj. do roku 2017 cenu podporovat.

3. Čestní členové

- Potvrzeno hlasováním jednomyslně čestná členství pro Manuel Cassiano NEVES M.D. Portugalsko a Univ. Prof. dr. Reinhard WINDHAGER Rakousko.

4. Členské poplatky

- Diskutována otázka plateb příspěvků, možnosti elektronické kontroly svých plateb, seznam členů atd. s tím, že bude diskutována možnost řešení ve spolupráci s Guarantem - odpovídá Běhounek, Zadražilová.

5. Různé

a) Vzhledem k významným akcím v roce 2015, EFORT v červnovém termínu, se bude konat XIX. NK ve dnech 16.-18. 9. 2015 v Praze a v roce 2016 je v jarním termínu CEOC, proto XX. NK bude 14.-16. 9. 2016. Výbor s posunutím termínů vyslovuje souhlas.

b) Představeno Suplementum časopisu ACTA

- 10 let NRKN a jeho shrnutí,

- výbor schválil platbu za překlad Suplementa v částce 9.510 Kč.

c) www.csot.cz jsou v provozu případné připomínky, nápady a podněty zasílat paní Zadražilové

d) Výbor byl požádán VZP o stanovisko k preparátu CaReS-IS k náhradě defektů chrupavky. Výbor se seznámil s podklady, zněním žádosti VZP, projednal v  diskusi a konstatuje, že se jedná o arteficiální náhradu chrupavky s  krátkodobými výsledky a malým souborem operovaných a konstatuje, že další závěry z dostupných dat nelze vyvodit. Režim aplikace by mohl být identický jako u obdobného preparátu Chondrotissue.

e) MUDr. Medek informace z Nejvyššího soudu k řešení posudků po zrušené vyhlášce 440/2001.

f) Prof. Trč upozorňuje na Česko-Polské sympozium v rámci NK Polské ortop. společnosti v termínu 18.-19. 9. 2014

g) Prof. Dungl komentuje diskuse o dalším posunu ve vzdělávání postgraduálním s  úvahami o zkoušce po 2 letech k uzavření kmene a dalších řešeních. Výbor připraven veškerá zjednodušení přípravy jednoznačně podpořit.

Příští schůze výboru se koná 9. 9. 2014 v Parkhotelu Průhonice v restauraci Tarouca od 16:00

Zapsal: 15. 5. 2014: MUDr. Jiří Běhounek

vidí: prof. MUDr. Martin Krbec, CSc., předseda ČSOT

Celá stať v dokumentu PDF

Zpět


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče