Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL.,
81, 2014, p. 241

Zápis ze zasedání výboru ČSOT konaného dne 11.2. 2014 v Parkhotelu Průhonice, restaurace Tarouca

Přítomni (bez titulů): Běhounek, Balík, Dupal, Dungl, Fric, Gallo, Kubát, Kunovský, Krbec, Landor, Mach, Medek, Pilný, Pink, Řepko, Sponer, Trč

Omluveni (bez titulů): Kacerovský, Koudela, Sosna, Janíček

Hosté: Čech (originál prezenční listiny založen u vědeckého sekretáře)

1. Zahájení a kontrola zápisu, schválení programu

- Kontrola zápisu bez připomínek.

- Schválení upraveného programu - změna pořadí bodů.

2. NK ČSOT 2014, 2015 a EFORT 2015

- Prof. Dungl informuje o příravě NK 2014 v Praze. Problém je v nedostatku financí, řada sponzorů snižuje příspěvek. Hlavní společenský večer bude v  jízdárně Pražského hradu. Vstupenku si bude hradit každý účastník.

- Firma Ortopedické centrum, zastoupená panem Kolesem, informuje o konání NK 2015. Termín 9.-11. 9. 2015 (po předchozím souhlasu výboru). Místo konání: navržené Litoměřice se nesetkávají se souhlasným stanoviskem výboru. Odloženo na další schůzi a jednání s pověřeným organizátorem prof. Bartoníčkem.

- Informace o EFORT 2015 - organizaci zajišťuje kancelář EFORT, my dodáme moderátory, řešíme otázku účasti a řešení slevy českým lékařům.

3. DRG a sazebník výkonů

- Dupal a Běhounek informují o jednání na NRC, situaci okolo NRC a kódů, Zařazení kód náhrada MCP kloubů - výbor doporučuje schůzku s ministrem k  projednání nejasných bodů - prof. Krbec, prof. Vavřík, MUDr. Dupal - odpovídá MUDr. Dupal.

4. Bolestné a ZSU

- Medek podrobně informuje o vývoji této části Občanského zákoníku, o velmi různorodých pohledech jednotlivých odpovědných institucí s velmi širokou diskusí bez jednotného závěru. Protože předkládané výklady jsou nejasné a  nejednoznančné výbor ČSOT doporučuje lékařům, ortopedům postupovat velmi obezřetně a vyčkat na jednoznačný výklad.

- Zároveň pověřuje MUDr. Medka vést jednání, která by dále vycházela při řešení těchto otázek z vyhlášky 440/2001.

5. Různé

a) Paní Dita Králová z Guarant, spol. s.r.o., představila nové webové stránky, které mají být spuštěny 9. 4. 2014 v plném rozsahu. Výbor pověřuje paní Zadražilovou a Královou informováním o této skutečnosti všech ortopedů e-mailem.

b) Výbor vyhlašuje Chlumského cenu za nejlepší knižní ortopedický počin za rok 2013. Žádá paní Zadražilovou o umístění informace na webové stránky a  stanovuje termín dodání nominací na 30. 4. 2014 s tím, že do 10. 5. 2015 proběhne hlasování členů výboru elektronicky per rollam, vyhlášení proběhne při NK - odpovídá MUDr. Běhounek

c) Nemocnice Uherské Hradiště žádá o souhlas zařazení oboru ortopedie do společného lůžkového fondu chir. oborů - výbor konstatuje, že s odvoláním na opakovaná stanoviska jeho závěr je neměnný, tj. obor ortopedie k  plnohodnotnému výkonu, operacím TEP a všem dalším otázkám vzdělávání, akreditace atd. vyžaduje samostatné oddělení s primariátem - odpoví prof. Krbec.

d) Prof. Krbec informuje o redakční radě časopisu ACTA, počtu prací a přípravě elektronického systému přijímání prací.

e) Zahradníčkova cena - komise stanovila pořadí, které bude vyhlášeno na NK 2014 v květnu - odpovídá Čech.

f) Prof. Čech informuje o monografii Traumatologie pohybového ústrojí a páteře - výbor jednomyslně schvaluje podporu této publikace ve výši 100 000 Kč. Prof. Čech pošle číslo účtu a darovací smlouvu i Běhounkovi, který se připojil ke sponzoringu jako poslanec.

g) Prof. Krbec informuje o žádosti Ústeckého kraje o nezávislého odborníka v  oboru ortopedie - diskutována otázka právních konsekvencí, zveřejňování jména, řešení odměny atd.

h) Výbor ČSOT pověřuje prof. Krbce jednáním s firmou MEDIN o zapojení ortopedie do jejích aktivit v zahraničí a využití školicího střediska.

i) Prof. Trč informuje o konání NK Polské ortopedické společnosti 17.-19. 9. 2014 ve Wroclavi a o pozvání českých ortopedů - zájemci se obrátí přímo na prof. Trče.

j) MUDr. Dupal informuje o formování sarkomové skupiny - výbor konstatuje, že jde o vysoce specifický nádorový proces vyžadující komplexní léčbu - doporučuje udržet v sarkomových centrech a další organizaci jen přes KOC - bude informován ministr zdravotnictví

Příští schůze výboru 15. 5. 2014 v 17:00 hodin v TOP Hotelu Praha

Zapsal 8. 4. 2014:Zapsal 8. 4. 2014: MUDr. Jiří Běhounek MUDr. Jiří Běhounek

vidí: prof. MUDr. Martin Krbec, CSc. předseda ČSOT

Celá stať v dokumentu PDF

Zpět


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče