Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL.,
73, 2006, p. 434

XXVII. Červeňanského dni

Vážené kolegyne, kolegovia, milí priatelia,

v mene organizačného výboru si Vás dovoľujem pozvať na XXVII. Červeňanského dni ? Národný kongres SOTS s medzinárodnou účasťou. Tento rok sme získali možnosť zorganizovať vrámci tohto podujatia aj medzinárodný doškolovací kurz detskej ortopédie organizovaný v spolupráci s EPOS (European Paediatric Orthopaedic Society) a s POSNA (Paediatric Orthopaedic Society of Northern America) pod názvom Current Concepts in Paediatric Orthopaedics. Pre členov SOTS sme stanovili významnú zľavu na registračnom poplatku. Vzhľadom na tradíciu Červeňanského dní a doterajší medzinárodný ohlas sme do predbežného programu zaradili ďalšie nosné odborné témy, a to artroplastické registre, vária a sesterskú sekciu.

Verím, že za účasti popredných osobností z domácich a zahraničných pracovísk prispejeme k výmene odborných poznatkov a k udržaniu a prehĺbeniu starých priateľstiev v kontexte pútavého spoločenského programu.

Organizátor/Organizer

Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť,
I. ortopedicko-traumatologická klinika LFUK, SZU a FNsP,
Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Miesto konania / Venue

Holiday Inn hotel, Bajkalská 25 A, Bratislava

Dátum / Date

25. - 27. 1. 2007

Prezident kongresu / Congress president

Prof. MUDr. František Makai, DrSc.

Vedecký sekretár / Scientific secretary

Doc. MUDr. Milan Kokavec, PhD.

Organizačný sekretár / Organizing secretary

MUDr. Miroslav Bdžoch, PhD.

Organizačný výbor / Organizing commitee

MUDr. Peter Maresch, CSc., doc. MUDr. Luboš Rehák, CSc., MUDr. Andrey Švec, PhD., Daniela Ševčíková

Kongresový jazyk / Congress language

Slovenský, český, english

Odborný program / Scientific programm
Registrácia

Informácie o registrácii a detaily platby budú zverejnené na stránke www.ortopedia.sk

Včasná registrácia / early registration do 15. 10. 2006

Člen SOTS / SOTS member - 800 SK

Nečlen SOTS / non member - 1000 SK

Registrácia po 15. 10. 2006 / registration after 15. 10. 2006

Člen SOTS / SOTS member - 1 100 SK

Nečlen SOTS / non member - 1 500 SK

Registrácia nepokrýva registráciu a poplatky za First EPOS POSNA Course. Pre členov SOTS je stanovená 50% zľava.

Registration for XXVII. CD does not include registration and fees for First EPOS POSNA Course.

Zpět


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Úskalí a komplikace při léčení zlomenin

Úskalí a komplikace při léčení zlomenin

 

Petr Chládek
Femoroacetabulární impingement syndrom

Femoroacetabulární impingement syndrom

 

Ctibor Povýšil
Patomorfologie chorob kostí a kloubů

Patomorfologie chorob kostí a kloubů