Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL.,
73, 2006, p. 435

Významné ocenění prof. MUDr. Jaromíra Emra, CSc.

Dne 26. 9. 2006 uspořádala Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Hradci Králové Slavnostní Bedrnův den při příležitosti 50. výročí úmrtí akademika Jana Bedrny, zakladatele československé kardiochirurgie. Akce proběhla na vysoké odborné i společenské úrovni, přítomni byli čelní představitelé jednotlivých chirurgických oborů (Beneš, Černý, Pafko, Dominik, Vobořil, Náhlovský, Moravek, Stefan, Harrer, Havlíček, Králová, Kočvara, Skába, Koudelka, Ryska, bez titulů). V úvodní přednášce zhodnotil děkan Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc, osobnost akademika Bedrny pro vznik tzv. ?hradecké chirurgické školy" a Lékařské fakulty vůbec. Ve svém referáte také ocenil významnou úlohu tehdejšího docenta Jaroslava Vavrdy při přípravě a založení samostatné Lékařské fakulty již na podzim roku 1945. Doc. Vavrda byl v té době jedním z mála habilitovaných lékařů, kteří v době druhé světové války působili v Hradci Králové a aktivně připravovali vznik nové Lékařské fakulty. Rektor Univerzity Karlovy prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc, osobně předal zlatou medaili Univerzity Karlovy panu prof. MUDr. Vladimíru Brzkovi, CSc, pozdějšímu přednostovi chirurgické kliniky. Dále za účasti rektora a z rukou děkana Lékařské fakulty byly předány medaile významným představitelům operačních oborů. Pro nás je obzvlášť významné udělení zlaté medaile Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové panu prof. MUDr. Jaromíru Emrovi, CSc. za celoživotní zásluhy a jeho přínos pro Lékařskou fakultu v Hradci Králové. Je nutno zde uvést, že pan prof. Emr byl jedním ze šesti prvních studentů, kteří promovali na samostatné hradecké Lékařské fakultě již 13. 7. 1946.

K účasti na odborné části byli přizváni zástupci všech operačních oborů s cílem seznámit auditorium s minulostí a přítomností jednotlivých oborů a s výhledem jejich rozvoje do budoucnosti. Postupně se tak ke slovu dostali zástupci vlastní chirurgie, neurochirurgie, dětské chirurgie, ortopedie, urologie a kardiochirurgie. Za obor ortopedie vystoupil doc. Karpaš a seznámil přítomné s minulostí i současností ortopedické kliniky v Hradci Králové. Připomenul i málo známý fakt, že ortopedická klinika, díky osobnosti doc. Vavrdy i pochopení doc. Bedrny vznikla paralelně s klinikou chirurgickou již v říjnu 1945 jako jedna ze základních klinik nově vzniklé fakulty. Všechny další kliniky vznikly až postupným rozvojem z kliniky chirurgické v dalších letech. Ve svém projevu dále uvedl všechny dosavadní přednosty, jejich základní biografická data i stěžejní práce. Byla tak vzpomenuta období pod vedením pánů profesorů Vavrdy, Emra a Fialy se všemi pozitivními i negativními jevy. Na tuto přednášku navazoval projev pana doc. MUDr. Tomáše Trče, CSc, MBA, současného prezidenta ČSOT, zaměřený na strukturu, činnost, vzájemné vztahy i budoucnost ortopedické společnosti i oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí jako celku. Obě sdělení byla velmi dobře přijata a vhodně zapadala do celkové režie slavnostního shromáždění. Odbornou část ukončil, shrnul a zhodnotil osobnost akademika Bedrny ředitel FN pan doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.

Dovolte mi ještě jednou se vrátit k významnému ocenění pana prof. MUDr. Jaromíra Emra, CSc, a tomuto doyenovi ortopedické společnosti opravdu srdečně při této příležitosti poděkovat a pogratulovat. Jsme rádi, že oslavenec je stále mezi námi, že se aktivně účastní odborného i společenského života. Přejeme mu hodně optimismu, zdraví a dobré nálady.

Doc. MUDr. Karel Karpaš, CSc
Ortopedická klinika FN Hradec Králové

Zpět


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Úskalí a komplikace při léčení zlomenin

Úskalí a komplikace při léčení zlomenin

 

Petr Chládek
Femoroacetabulární impingement syndrom

Femoroacetabulární impingement syndrom

 

Ctibor Povýšil
Patomorfologie chorob kostí a kloubů

Patomorfologie chorob kostí a kloubů