Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL.,
74, 2007, p. 65

Konference o septických komplikacích v ortopedii (Č. Budějovice)

MUDr. Martin Stárek - vědecký sekretář sympozia

Dne 19. října 2006 se uskutečnila jednodenní mezinárodní vědecká konference věnovaná septickým komplikacím v ortopedii. Akci pořádalo ortopedické oddělení Nemocnice Č. Budějovice a. s. u příležitosti 60. výročí jeho založení. Organizačně a technicky konferenci zajišťovala firma Guarant International, generálním partnerem byla firma Zimmer.

V čele organizačního výboru byl doc. MUDr. Jiří Stehlík, CSc, čestné předsednictví přijal prof. MUDr. Oldřich Čech, DrSc, a sekretářem akce byl MUDr. Martin Stárek. Pozvání na konferenci přijali dva významní zahraniční hosté, a to prof. MUDr. Peter Ochsner z Ortopedické kliniky Liestal ve Švýcarsku a MUDr. Tomas Drobný ze Schulťhess Klinik v Curychu.

Vědecký program byl po úvodní přednášce prof. O. Čecha, věnované historii diagnostiky a terapie infikovaných pakloubů, rozčleněn do několika sekcí.

Na úvod vystoupil prof. Ochsner se svým souhrnným pohledem na etiologii, patogenezi, diagnostiku a terapii periprotetického infektu. Z jeho sdělení byly patrný nejen mnohaleté zkušenosti při řešení těchto komplikací, spočívající v propracované diagnostice, při které se opírá o multioborovou spolupráci především ze strany infektologa (dr. Zimmerli), mikrobiologa (dr. Trampuz) a histologa (dr. Graber). Díky této precizní spolupráci, kterou jsem měl možnost osobně poznat při stáži na klinice prof. Ochsnera, vzniklo praktické detailní schéma s jasným terapeutickým algoritmem, zahrnujícím jednotlivé způsoby řešení infektu TEP. Např. pouhá revize se zachováním TEP, jednodobá, dvoudo-bá reimplantace, Girdlestonova operace, a to vše na základě jasně daných podmínek (doba trvání infektu, agens, jeho citlivost k ATB, stav měkkých tkání, stav implantátu, imunita a nutriční stav pacienta). Domníváme se, že je to v současnosti vůbec nekomplexněji propracovaný postup při řešení infekčních komplikací, kterým se striktně řídíme i na našem oddělení, a to s velmi dobrými výsledky. Obecný diagnosticko-terapeutický pohled na infikovanou aloplastiku přednesl ve svém sdělení i MUDr. Jan Pilnáček.

Dopoledne bylo věnováno problematice hlubokého infektu totálních náhrad kolenního (Drobný, Vavřík, Stehlík) a kyčelního kloubu (Stárek, Kučera). Zvláště pečlivě byly prezentovány způsoby použití spacerů při dvoudobé reimplantaci TEP kolena (Drobny-Schulťhess Klinik approache to septic two stage revision knee arthroplasty, Held).

Odpolední program zahrnoval nejprve zásady při léčbě infikovaných pakloubů, a to jak z pohledu ortopeda (Ochsner, Pilnáček, Sír), tak i plastického chirurga (Nejedlý), další dvě sdělení se týkala diagnostiky a terapie u infektu páteře (Stulík, Pilát).

Poslední blok přednášek se organizátoři pokusili věnovat širšímu, mezioborovému náhledu při prevenci a řešení septických komplikací, počínaje rizikovými faktory, často souvisejícími se vznikem infektu (Chrdle), významu a vlivu komorbidit pacienta na celkový výsledek léčby z pohledu infektologa (Chmelík), pohledu mikrobiologa při diagnostice hlubokého infektu (Balejová), významu prokalcitoninu v diagnostice pooperačních septických stavů (Prázdná), molekulární diagnostice (Gallo), kompletnímu bakteriologickému, hematologickému a chemickému vyšetření kloubního punktátu (Stárek,), nutriční podpoře jako součásti komplexní péče z pohledu intenzivisty z metabilické jednotky (Kotrlíková) a prevenci pozdní hematogenní infekce kloubních náhrad (Jahoda).

Problematika infekčních komplikací v ortopedii stále zůstává na ortopedických sjezdech prezentována okrajově a je jí věnován jen omezený časový prostor. Proto organizátoři akce zvolili septické komplikace v ortopedii jako hlavní téma sympozia s cílem obsáhnout i komplementární obory, bez kterých je řešení infekčních komplikací nemyslitelné. Navržení vzniku krajských center, tzv. samostatných septických stanic, zabývajících se řešením infekčních komplikací pohybového aparátu je jediným efektivním a zároveň nejekonomičtějším řešením problému (Stehlík).

V závěrečné řeči zhodnotil MUDr. Pilnáček akci jako tematicky velmi úspěšnou, komplexně se zabývající všemi problémy, které se infekcí pohybového aparátu týkají. Zároveň se vyslovil pro vznik nové Sekce pro septickou ortopedii při ČSOT a naši akci označil za její nultý ročník.

Program sympozia je k nahlédnutí na adrese: www.nemcb.cz

Zpět


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče