Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Periodikum


Vydává / Published by:
Česká společnost pro ortopedii a traumatologii
a Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť

Vedoucí redaktor/Editor-in-Chief: prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.

Zástupci vedoucího redaktora/Deputy Editors:
prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
prof. MUDr. Milan Kokavec, Ph.D.

Vědecký sekretář/Scientific Secretary:
prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.

Časopis vychází 6krát ročně / Six issues per year

Reg. č. MK ČR E 344

Předplatné pro jednotlivce za rok 900 Kč

One-year individua subscription, 900 CZK

Sazba a zlom / Page composition: Sazba SV, spol. s r. o., Na Louži 1/947, Praha 10-Vršovice

Tisk / Print: POLY+, spol. s r.o., Plzeňská 155/113, 150 00 Praha 5

Informace a inzerce
Information and advertisement:

Galén spol. s r.o., Na Popelce 3144/10A, 150 00 Praha 5
Tel. 724 350 610
E-mail: prihonska@galen.cz
www.galen.cz

Za obsah a jazykové zpracování reklamy odpovídá inzerent.

Příspěvky do časopisu zasílejte na adresu:
Manuscript submission and corespondence should be send to contact address:

prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.
Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
100 34 Praha 10

E-mail: achot@email.cz

Každá z prací je recenzována.
Each paper is reviewed.


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče