Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Periodikum


Vydává / Published by:
Česká společnost pro ortopedii a traumatologii
a Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť

Vedoucí redaktor/Editor-in-Chief: prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.

Vědecký sekretář/Scientific secretary: prof. MUDr. Oldřich Čech, DrSc.

Zástupci vedoucího redaktora/Deputy Editors:
prof. MUDr. Antonín Sosna, DrSc.
prof. MUDr. Milan Kokavec, Ph.D.

Výkonná redakční rada / Executive Editors:
prof. MUDr. Oldřich Čech, DrSc.
doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc.
prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.

Časopis vychází 6krát ročně / Six issues per year

Reg. č. MK ČR E 344

Předplatné pro jednotlivce za rok 900 Kč

One-year individua subscription, 900 CZK

Sazba a zlom / Page composition: Sazba SV, spol. s r. o., Na Louži 1/947, Praha 10-Vršovice

Tisk / Print: D.R.J. Tiskárna Resl, s. r. o., Sokolská 1341, Náchod

Informace a inzerce
Information and advertisement:

Galén spol. s r.o., Na Popelce 3144/10A, 150 00 Praha 5
Tel. 251 560 068
E-mail: prihonska@galen.cz
www.galen.cz

Za obsah a jazykové zpracování reklamy odpovídá inzerent.

Příspěvky do časopisu zasílejte na adresu:
Manuscript submission and corespondence should be send to contact address:

prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.
Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
100 34 Praha 10

E-mail: achot@email.cz

Příspěvky ze zahraničí:
Foreign publications:

prof. MUDr. Oldřich Čech, DrSc.
Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
100 34 Praha 10

E-mail: cech@ortopedie-fyzioterapie.cz

Každá z prací je recenzována.
Each paper is reviewed.


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

 

Oldřich Čech, Pavel Douša, Martin Krbec et al.
Traumatologie pohybového aparátu, pánve, páteře a paklouby

Traumatologie pohybového aparátu, pánve, páteře a paklouby

 

Petr Chládek
Femoroacetabulární impingement syndrom

Femoroacetabulární impingement syndrom