Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Pokyny pro autory Acta Chirurgiae orthopaedicae et Traumatologiae čechoslovaca


Redakce přijímá k publikaci zejména odborné práce v českém, slovenském a anglickém jazyce. Jestliže bude práce zaslána v anglickém jazyce, je první/korespondující autor plně zodpovědný za jazykovou stránku práce. Svým podpisem v prohlášení o původnosti práce se zaručí, že práce byla vypracována, a/nebo zkontrolována rodilým mluvčím. Redakční rada bude provádět kontrolu jazykové úrovně těchto prací, a pokud shledá odchylky od anglického jazykového úzu/standardu, bude práce bez náhrady vyřazena z administrativy časopisu.

Dále se přijímají zprávy z kongresů, zprávy ze studijních pobytů v zahraničí, knižní recenze, zprávy týkající se činnosti ortopedické a dalších příbuzných odborných společností, zprávy o jubilejích předních osobností oboru i aktuální oznámení o připravovaných kongresech a sympoziích. Odborné práce zahrnují původní vědecká sdělení, jimiž jsou: původní práce, kazuistiky, souborné referáty a práce doškolovacího charakteru. Každá z těchto forem odborné práce má svá specifika, čemuž odpovídá i členění, které je třeba respektovat.

1. Původní práce je článek, ve kterém autor předkládá svoje poznatky získané na základě vlastní experimentální či klinické studie. Původní práce je členěna na tyto základní části: úvod, soubor pacientů a metodika (materiál a metoda), výsledky, diskuse, závěr a seznam literatury. Práce je doprovázena strukturovaným abstraktem uvedeným anglicky (viz dále).

U původní práce se doporučuje 10-12 stran rukopisu a 20 až 30 citací. Počet autorů je maximálně 6.

2. Kazuistika je odborné sdělení, které se skládá z úvodu, popisu vlastního případu či případů, diskuse a seznamu literatury. Je doprovázena anglickým nestrukturovaným souhrnem (viz souhrny).

U odborné práce typu kazuistika se doporučuje rozsah maximálně 6 stran rukopisu a 10-15 citací. Počet autorů maximálně dva z pracoviště hlavního autora a maximálně jeden z dalších pracovišť.

3. Souborný referát je práce zpracovaná zkušeným a známým autorem v dané problematice na vyžádání vedoucího redaktora. V přístupu k tématu musí být patrný osobní názor autora. Práce přináší přehled o současném stavu ve zvolené problematice, včetně kontroverzních názorů. Součástí je seznam literatury. Nevyžaduje se souhrn. Souborný referát by měl mít 10-15 stran rukopisu, literatura by neměla přesahovat 30 citací. Počet autorů jeden, výjimečně jeden až dva další spolupracovníci.

4. Práce doškolovacího charakteru (doškolování, current concept). Práce tohoto typu budou uveřejňovány na vyžádání vedoucího redaktora. Po dohodě s autorem by měly obsahovat komplexní zpracování základní problematiky v ortopedii či traumatologii, včetně vývoje v dané oblasti, současného stavu a moderních trendů. Seznam literatury bude obsahovat nejen citovanou literaturu, ale také literaturu doporučenou. Práce nebude obsahovat fotodokumentaci, publikovat se budou pouze schémata. Nevyžaduje se souhrn. Rozsah by měl být do 10 stran rukopisu.

Vlastní práce začíná samostatnou stranou s názvem práce, jmény autorů, názvy pracovišť autorů se jmény přednostů (jména přednostů nebudou publikována). Na dalších stranách následuje vlastní text práce, a to podle členění výše zmíněného, u počítačů je nastaveno řádkování dvě, volné okraje v šířce 2,5 cm, kvalitní tiskárna. Velikost písma 11 nebo 12. Stránky jsou číslovány v pravém dolním rohu.

Texty k obrázkům, schématům a grafům jsou uvedeny na samostatné straně a jsou v českém i anglickém jazyce (v případě práce v anglickém jazyce stačí texty jen v jazyce anglickém).

SOUČÁSTI PUBLIKOVANÝCH PRACÍ

1. Seznam literatury. Je na zvláštním listu. Literatura je řazena abecedně a číslována. Těmito čísly jsou označovány odkazy v textu. Platí zásada, že autoři citovaní v textu musí být uvedeni v seznamu literatury a obráceně. Způsob citací literatury musí odpovídat normě časopisu (příklady viz v závěru). Nejméně 1/3 citací by neměla být starší než 5 let. Předpokládá se citování recentní tuzemské literatury.

2. Abstrakta a souhrny. U každé původní práce je vyžadován tzv. strukturovaný abstrakt. Bude uveden pouze v angličtině, s rukopisem bude dodáván v češtině či slovenštině. Překlad zajistí redakce, ale může být dodán i autorem. Abstrakt bude členěn na následující části:

Purpose of the study - charakterizuje problematiku, která byla v práci řešena, co je účelem práce, hypotézu k jakým závěrům chce autor dospět, jak je práce koncipována.

Material and methods - charakterizuje sledovaný soubor, jak byly jednotky vybrány event, vyloučeny ze sledování. Charakteristika a popis metody, které byly použity k řešení problematiky, metodika hodnocení, popis operačního postupu.

Results - dosažené výsledky včetně číselných hodnot.

Discussion - srovnání výsledků se závěry a výsledky jiných citovaných autorů.

Conclusions - závěry, které autor vyvozuje z předložené práce, shrnutí nejdůležitějších bodů.

Key words - uvést maximálně deset klíčových slov uvedené podle Index Medicus.

Abstrakt nemá obsahovat odkazy na obrázky a tabulky. Rozsah minimálně 300, maximálně 500 slov.

U kazuistik bude publikován pouze nestrukturovaný souhrn anglicky v rozsahu 20 řádek. U souborných referátů a prací doškolovacího charakteru není abstrakt ani souhrn vyžadován.

Abstrakt, resp. souhrn se uvede na samostatnou stranu začínající názvem práce a jménem autora. Text v českém jazyce by měl být napsán jednoduše, srozumitelně a jednoznačně (už vzhledem k překladu do anglického jazyka).

3. Obrazová dokumentace. Musí být zásadně původní. Počet obrázků by měl odpovídat rozsahu práce. Obecně nelze převzít vyobrazení z cizí práce publikované v časopise či knižně. Publikace nepůvodních obrázků je možná pouze po překreslení s uvedením textu: volně podle (jméno autora původního obrázku). Přebírání obrázků z jiných publikací je možné pouze s uvedením souhlasu držitele autorských práv - většinou původního autora a nakladatele (respektování autorského zákona). Tabulky jsou rovněž na samostatném listu a obsahují nadpis, popř. vysvětlivky. Obrazovou dokumentaci je nutné zaslat rovněž v elektronické formě ve formátu TIF nebo JPG ve vysokém rozlišení.

ZASLÁNÍ PRÁCE REDAKCI

Redakce přijímá práce v českém, slovenském či anglickém jazyce. První autor je zodpovědný za jazykovou stránku práce. Práce se zasílají pouze elektronicky. Zasílání je možné prostřednictvím mailové adresy: ivana.hanakova@fnkv.cz, achot@email.cz

Elektronické zaslání musí obsahovat tyto samostatné soubory:

Úprava: řádkování dvě, velikost písma 11 nebo 12, číslování stránek.

Zaslané práce budou podrobeny oponentuře (recenznímu řízení) z hlediska obsahu i formy. Práce nesplňující kritéria časopisu budou zaslány k přepracování, popřípadě zcela odmítnuty. O přijetí či odmítnutí práce bude autor informován. Přijaté rukopisy redakce nevrací. Všechny práce, které mají uvedenou dedikaci, anebo vznikly za podpory grantů, jsou zpoplatněny částkou ve výši 8 000 Kč + DPH. Poplatek se hradí před uvedením práce do tisku, kdy bude korespondujícímu autorovi zaslána faktura z nakladatelství Galén. Redakce koresponduje výhradně s prvním resp. korespondujícím autorem.

UKÁZKY ÚPRAVY LITERATURY

Uvádějí se jména všech autorů. Zkratky časopisů musejí odpovídat mezinárodně platným zkratkám. Je třeba si uvědomit, že každý časopis má svoji úpravu literatury, kterou nelze mechanicky přejímat i pro časopis Acta.


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče