Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Pokyny autorům Acta Chirurgiae orthopaedicae et Traumatologiae čechoslovaca


Redakce přijímá k publikaci zejména odborné práce v češtině, slovenštině a angličtině. Angličtina se připouští pouze v případě, že první autor je ze zahraničního pracoviště. Dále se přijímají zprávy z kongresů, zprávy ze studijních pobytů v zahraničí, knižní recenze, zprávy týkající se činnosti ortopedické a dalších příbuzných odborných společností, zprávy o jubilejích předních osobností oboru i aktuální oznámení o připravovaných kongresech a sympoziích. Odborné práce zahrnují původní vědecká sdělení, jimiž jsou: topůvodní práce, kazuistiky, souborné referáty a práce doškolovacího charakteru. Každá z těchto forem odborné práce má svá specifika, čemuž odpovídá i vnitrní členění, které je třeba respektovat.

1. Původní práce je článek, ve kterém autor předkládá svoje poznatky získané na základě vlastní experimentální či klinické studie. Původní práce je členěna na tyto základní části: úvod, soubor pacientů a metodika (materiál a metoda), výsledky, diskuse, závěr a seznam literatury. Práce je doprovázena strukturovaným abstraktem uvedeným anglicky (viz dále).

U původní práce se doporučuje 10-12 stran rukopisu a 20 až 30 citací. Počet autorů je maximálně 6.

2. Kazuistika je odborné sdělení, které se skládá z úvodu, popisu vlastního případu či případů, diskuse a seznamu literatury. Je doprovázena anglickým nestrukturovaným souhrnem (viz souhrny).

U odborné práce typu kazuistika se doporučuje rozsah maximálně 6 stran rukopisu a 10-15 citací. Počet autorů jsou maximálně 2, u více pracovišť 3.

3. Souborný referát je práce zpracovaná zkušeným a známým autorem v dané problematice na vyžádání vedoucího redaktora. V přístupu k tématu musí být patrný osobní názor autora. Práce přináší přehled o současném stavu ve zvolené problematice, včetně kontroverzních názorů. Součástí je seznam literatury. Nevyžaduje se souhrn. Souborný referát by měl mít 10-15 stran rukopisu, literatura by neměla přesahovat 30 citací. Počet autorů 1, výjimečně 1-2 další spolupracovníci.

4. Práce doškolovacího charakteru (doškolování, current concept). Práce tohoto typu budou uveřejňovány na vyžádání vedoucího redaktora. Po dohodě s autorem by měly obsahovat komplexní zpracování základní problematiky v ortopedii či traumatologii, včetně vývoje v dané oblasti, současného stavu a moderních trendů. Seznam literatury bude obsahovat nejen citovanou literaturu, ale také literaturu doporučenou. Ptáče nebude mít fotodokumentaci, publikovat se budou pouze schémata. Nevyžaduje se souhrn. Rozsah by měl být do 10 stran rukopisu.

Vlastní práce začíná samostatným titulním listem s názvem práce, jmény autorů, názvy pracovišť autorů se jmény přednostů (jména přednostů nebudou publikována). Na dalších listech následuje vlastní text práce, a to podle členění výše zmíněného. Standardní úprava je u strojopisu 30 řádek na stránku, u počítačů je nastaveno řádkování dvě, volné okraje v šířce 2,5 cm, kvalitní tiskárna. Velikost písma 11 nebo 12. Stránky jsou číslovány v pravém dolním rohu.

Texty k obrázkům, schématům a grafům se přikládají na samostatném listu. Veškerá dokumentace musí obsahovat název práce.

SOUČÁSTI PUBLIKOVANÝCH PRACÍ

1. Seznam literatury je na zvláštním listu. Literatura je řazena abecedně a číslována. Těmito čísly jsou označovány odkazy v textu. Platí zásada, že autoři citovaní v textu musí být uvedeni v seznamu literatury a obráceně. Způsob citací literatury musí odpovídat normě časopisu (příklady viz v závěru). Nejméně 1/3 citací by neměla být starší než 5 let. Předpokládá se citování recentní tuzemské literatury.

2. Abstrakta a souhrny. U každé původní práce je vyžadován tzv. strukturovaný abstrakt. Bude uveden pouze v angličtině, s rukopisem bude dodáván v češtině či slovenštině. Překlad zajistí redakce, ale může být dodán i autorem. Abstrakt bude členěn na následující části:

Purpose of the study - charakterizuje problematiku, která byla v práci řešena, co je účelem práce, hypotézu k jakým závěrům chce autor dospět, jak je práce koncipována.

Material and methods - charakterizovat sledovaný soubor, jak byly jednotky vybrány event, vyloučeny ze sledování. Charakteristika a popis metody, které byly použity k řešení problematiky, metodika hodnocení, popis operačního postupu.

Results - dosažené výsledky včetně číselných hodnot.

Discussion - srovnání výsledků se závěry a výsledky jiných citovaných autorů.

Conclusions - závěry, které autor vyvozuje z předložené práce, shrnutí nejdůležitějších bodů.

Key words - do počtu 10, uvedené podle Index Medicus.

Abstrakt nemá obsahovat odkazy na obrázky a tabulky. Rozsah minimálně 300, maximálně 500 slov.

U kazuistik bude publikován pouze nestrukturovaný souhrn anglicky v rozsahu 20 řádek. U souborných referátů a prací doškolovacího charakteru není abstrakt ani souhrn vyžadován.

Český text ve formě strukturovaného abstraktu je tedy nutné zaslat u všech původních prací, u kazuistik ve formě nestrukturovaného souhrnu. Abstrakt resp. souhrn se uvede na samostatný list, začínající názvem práce a jménem autora. Text v češtině by měl být napsán jednoduše, srozumitelně a jednoznačně (už vzhledem k překladu do angličtiny!).

3. Obrazová dokumentace. Musí být zásadně původní. Počet obrázků by měl odpovídat rozsahu práce. Obecně nelze převzít vyobrazení z cizí práce publikované v časopise či knižně. Publikace nepůvodních obrázků je možná pouze po překreslení s uvedením textu: volně podle (jméno autora původního obrázku). Přebírání obrázků z jiných publikací je možné pouze s uvedením souhlasu držitele autorských práv - většinou původního autora a nakladatele (respektování autorského zákona). Nekvalitní xerokopie se nepřijímají. Doporučují se černobílé fotografie s lesklým hladkým povrchem o rozměrech 13x18 cm. Barevné fotografie je možno uveřejnit pouze po domluvě s redakcí a autor musí zajistit jejich finanční dotaci. Obrázky musí být na samostatných listech. Na zadní straně obrázků je třeba uvést autora, název článku a šipkou stanovit postavení ilustrace. Vše se píše měkkou tužkou. Tabulky jsou rovněž na samostatném listu a obsahují nadpis, popř. vysvětlivky. Obrazovou dokumentaci je nutné zaslat rovněž v elektronické formě na CD ve formátu TIF nebo JPG ve vysokém rozlišení.

ZPŮSOB PŘEDÁNÍ PRÁCE DO TISKU

Redakce přijímá práce v psané (tištěné) formě v češtině, slovenštině a angličtině. Jako povinný doplněk rukopisu je nezbytné zaslat CD-ROM s textem podle předepsaného členění ve formátu MS-Word. Jako doplněk obrazové dokumentace je nezbytné zaslat na tomtéž CD-ROM i samostatné obrázky ve formátu TIF nebo JPG ve vysokém rozlišení. První autor je zodpovědný za jazykovou stránku práce. Kvalitně vytištěný rukopis práce se zasílá vedoucímu redaktorovi ve čtyřech vyhotoveních (originál a 3 "slepé" kopie). Obrazová dokumentace rovněž ve 4 vyhotoveních, z toho 2krát originální a 2krát postačuje xerokopie. Originál práce obsahuje:

K originálu práce se připojí:

Kopie práce neobsahují jméno autora a název pracoviště.

Zaslané práce budou podrobeny oponentuře (recenznímu řízení) z hlediska obsahu i formy. Práce nesplňující kritéria časopisu budou zaslány k přepracování, popřípadě zcela odmítnuty. O přijetí či odmítnutí práce bude autor informován. Přijaté rukopisy redakce nevrací, odmítnuté práce vrací pouze v originále. Všechny práce, které mají uvedenu dedikaci a vznikly za podpory grantů, jsou zpoplatněny částkou ve výši 8 000 Kč. Poplatek musí být zaplacen před odevzdáním práce do tisku. Redakce koresponduje výhradně s prvním resp. korespondujícím autorem.

UKÁZKY ÚPRAVY LITERATURY

Uvádějí se jména všech autorů. Zkratky časopisů musejí odpovídat mezinárodně platným zkratkám. Je třeba si uvědomit, že každý časopis má svoji úpravu literatury, kterou nelze mechanicky přejímat i pro časopis Acta.


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Úskalí a komplikace při léčení zlomenin

Úskalí a komplikace při léčení zlomenin

 

Petr Chládek
Femoroacetabulární impingement syndrom

Femoroacetabulární impingement syndrom

 

Ctibor Povýšil
Patomorfologie chorob kostí a kloubů

Patomorfologie chorob kostí a kloubů